Ogólne

Susza - co dalej z Zespołem Roboczym KWRiST?


14 października 2020

Susza, której skutki z każdym rokiem stają się coraz bardziej dotkliwe, jest dzisiaj największym wyzwaniem dla polskich samorządów. Dlatego też już w maju  br. miasta UMP  podpisały deklarację w sprawie współdziałania w tej sprawie. Uznano, że tylko takie podejście umożliwi wypracowanie zrównoważonej, wielopoziomowej polityki walki z postępującym zagrożeniem.

Deklaracja o współdziałaniu miast UMP w sprawie suszy, z dnia 22 maja 2020 r.

W nawiązaniu do podpisanej przez Prezydentów 12 miast deklaracji, przedstawiciele UMP  włączyli się do prac powołanego 25 września Zespołu roboczego rządowo - samorządowego. Byli to: Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Miasta Gdańska, Magdalena Żmuda, Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Poznania, Dr inż. Marcin Szpakowski ze spółki Gdańskie Wody oraz Maria Starkowska, Koordynator Komisji Środowiska w Biurze UMP. Przedstawiciele otrzymali harmonogram prac i pakiet zagadnień do omówienia.

Zespół rozpoczął prace  w kilku grupach roboczych: melioracyjnym,  ekonomicznym (opłata za utracona retencję) oraz planowania przestrzennego. Do tej pory odbyły się dwa spotkania - grupy melioracyjnej i grupy ekonomicznej. Na pierwszym z nich Pani Dyrektor z Poznania zwracała uwagę, że przekazanie melioracji gminom nie rozwiązuje problemu. Zarządy Melioracji już wcześniej zostały przeniesione do Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie. W gminach nie ma zatem pracowników, którzy mogliby przejąć nowe zadanie.

Dyrektor Maciej Lorek przedstawił prezentację o ekonomicznych aspektach utraconej retencji. Przekonywał, ze opłatę za utraconą wodę powinni płacić wszyscy (np. w podatku od nieruchomości). Tylko wtedy system będzie prosty i przejrzysty.

Ekonomiczne aspekty utraconej retencji - prezentacja

Z powodu zmian w rządzie i zmniejszenia liczby ministerstw, prace Zespołu Roboczego zostały przerwane. Sprawy związane z gospodarką wodną przeniesiono do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Kolejne spotkania odbędą się po uzyskaniu stosownych upoważnień przez nowe Ministerstwo - poinformował  dotychczasowy Przewodniczący Zespołu, Dyrektor Przemysław Żukowski z byłego już  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- Liczymy, że prace nad spec ustawą w niedługim czasie zostaną wznowione. Tym bardziej, że dotychczasowa forma współpracy rodziła nadzieje na wypracowanie wspólnego stanowiska, które pozwoliłoby na stworzenie ustawy efektywnej w zarządzaniu - powiedział nam Maciej Lorek.

 

Małgorzata Wójcik