Ogólne

Szkoły będą gotowe na wszystko


1 września 2021

– Pandemia pokazała, jak ważny jest kontakt z ludźmi. Nauka zdalna to było wyzwanie – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia i członek rady Unii Metropolii Polskich.

 

Z powodu pandemii koronawirusa i nauki zdalnej poprzedni rok szkolny był bardzo trudny dla uczniów i nauczycieli. Jak teraz Wrocław przygotowuje się na 1 września?

Są to przygotowania kompleksowe, uwzględniające jak najszerszą perspektywę. Opracowujemy i uaktualniamy regulaminy, procedury i zasady funkcjonowania placówek edukacyjnych. Współpracując z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym stworzyliśmy formularz zgłoszenia i wniosek na ewentualne zawieszenie zajęć. Szykujemy się na każdy scenariusz, tak aby zapewnić wszystkim uczniom bezpieczne warunki do nauki.

Psychologowie podkreślają, że największą trudnością w powrocie uczniów do szkół będzie readaptacja.

Po tak długim czasie w zamknięciu szukamy tego kontaktu z innymi, integracji, pracy i nauki w szerszym gronie. Pandemia pokazała i udowodniła ponownie, że człowiek jest „stworzeniem stadnym”. Wtedy funkcjonuje najlepiej. To samo tyczy się młodzieży, która przez ok. 1,5 roku musiała poznawać się przez ekrany komputera.

Czy miasto ma program pomocowy dla uczniów, którzy mogą sobie gorzej radzić?

By ułatwić proces reintegracji, podjęliśmy szereg działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom oraz nauczycielom. Przykładem jest program „Aktywnie przeciw pandemii”, który tworzą trzy filary: higiena cyfrowa, nowe metody pracy z uwzględnieniem pracy zespołowej oraz aktywność fizyczna.

Co dokładnie oznaczają te filary?

W zakresie aktywności fizycznej planowane są działania zachęcające i motywujące uczniów do aktywności fizycznej w ramach zajęć WF-u. Drugi priorytet to nowe metody pracy, m.in. pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do nauczycieli i specjalistów po pandemii oraz wsparcie terapeutyczne w ramach sieci współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi. Natomiast higiena cyfrowa ma przeciwdziałać negatywnym skutkom nadużywania urządzeń cyfrowych oraz internetu. Ważna będzie gimnastyka dla umysłu i ciała.

Lekarze alarmują, że młodzież po roku siedzenia w domu ma sporo problemów zdrowotnych – od nadwagi po bóle kręgosłupa. W jaki sposób zachęcić młodzież do ponownego uprawiania sportu?

Kluczem będzie zachęcenie młodzieży do odejścia od komputerów czy telefonów. Uczniowie przyzwyczaili się do tego, ponieważ nie było innych możliwości spędzania czasu – lockdown na to nie pozwalał. Musimy stwarzać warunki do tego, aby motywować wszystkich uczniów do uczestnictwa w zajęciach WF-u, a także ograniczyć liczbę zwolnień z tego przedmiotu. W tym celu raz w miesiącu zajęcia WF-u będą przeprowadzane według intencji uczniów. To oni będą decydować, co chcą robić.

Dodatkowo od 20 sierpnia do 30 października potrwa kampania „Wroaktywni”, która skierowana jest do rodziców, uczniów oraz nauczycieli. W szkołach promowany będzie nawyk nawadniania organizmu, w celu poprawy utrzymania wydolności fizycznej.

20 września – w Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - zorganizujemy „Dzień pustej Sali”. Dzieci z przedszkoli spędzą czas wśród natury np. w parku. W przedszkolach pojawi się projekt „Zuch w akcji” polegający na zdobywaniu różnych zdolności – w tym sprawności fizycznych.

A jak Wrocław chce wspierać nauczycieli?

Służy do tego Wrocławska Platforma Edukacyjna (WPE) w Centrum Kształcenia Zawodowego. Proponowane są nowe metody pracy, udostępniane są materiały dydaktyczne do zajęć on-line. Nie brakuje szkoleń organizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Są jeszcze gotowe do pomocy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Wprowadzono stacjonarne, telefoniczne i internetowe dyżury specjalistów. Są poradniki dla rodziców: „Jak sobie radzić z lękiem dzieci w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa”, „Jak motywować dziecko do nauki w domu w czasie kwarantanny?” oraz „Jak wspierać dziecko po powrocie do szkoły w dobie COVID – 19”.

Jak pan ocenia rok nauki zdalnej?

Nauka zdalna była wyzwaniem – musieliśmy zreorganizować system prowadzenia zajęć i dostosować go do nowych potrzeb rodziców i dzieci. W wyniku pandemii udało się wdrożyć WPE. Pod koniec zeszłego roku dla wszystkich użytkowników WPE wprowadziliśmy e-Czytelnię dającą dostęp do 8 tys. publikacji. To nowy moduł Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych, który poszerza ofertę biblioteczną do potrzeb współczesnego czytelnika. Bo obecny uczeń ma inne wymagania niż jeszcze kilkanaście lat temu. A my musimy temu sprostać.