Ogólne

Tarcza antykryzysowa 4.0 już obowiązuje


25 czerwca 2020

Od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje większość przepisów uchwalonej 19 czerwca 2020 r. ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086).

Ustawa łagodzi rygory finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego. M.in. dana jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła przekroczyć relacje dotyczącą bieżącej równowagi budżetu o kwotę ubytku w dochodach, która była skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19. Ważne jest to, że brane będą pod uwagę tylko dochody podatkowe, określone w ustawie z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (m.in. podatek od nieruchomości, rolny, czy leśny) oraz opłaty: miejscową i uzdrowiskową. Ustawa przewiduje także wyłączenie z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia zobowiązań (np. pożyczka, kredyt, czy emisja obligacji), które zostały zaciągnie w związku z ubytkiem dochodów JST spowodowanym epidemią COVID-19. Kwoty te będą poza limitem przez cały okres spłaty pożyczki, czy kredytu. Ustawa pozwala także jednostkom samorządu terytorialnego na pomniejszenie (w latach 2021 i kolejnych) wydatków bieżących o te poniesione w 2020 r. na walkę z COVID-19.

Ustawa przewiduje także, że w 2020 r. poszczególne raty subwencji będą mogły być przekazywane bez zachowania terminów określonych w tej ustawie, z uwzględnieniem możliwości budżetu państwa, w celu umożliwienia bieżącego przeciwdziałania epidemii.

Jeżeli chodzi natomiast o tzw. janosikowe, to ustawa przewiduje, że nie będzie ono umorzone, natomiast wpłaty za czerwiec i lipiec zostaną wstrzymane, a samorządy, które z zawieszenia skorzystają, będą zmuszone do przekazania zaległych wpłat w równych ratach do końca roku.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor