Ogólne

Terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu nie można przywrócić


5 marca 2021

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić starostę (a w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta) o jego nabyciu lub zbyciu.

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, że nie można – na mocy przepisów antycowidowych - przywrócić terminu na dokonanie zgłoszenia zbycia lub nabycia auta. M.in. dlatego, że ustawodawca zdecydował się na ich wydłużenie – właśnie z przyczyn panującej epidemii COVID-19 - do 180 dni.

 

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić starostę (a w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta) o jego nabyciu lub zbyciu. Obowiązek taki wynika wprost z przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (art. 78 ust. 2 pkt 1). Przepis ten wskazuje ponadto, że poinformować starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu należy w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

Po wejściu w życie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa antycovidowa) powstał problem, czy do tego terminu stosować należy przepis jaj art. 15zzzzzn2? Przepis ten stanowi, że W przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

  • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem administracji publicznej,
  • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
  • przedawnienia,
  • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
  • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
  • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

- organ administracji publicznej zawiadamia stronę o uchybieniu terminu.

W zawiadomieniu organ administracji [publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu (art. 15zzzzzn2 ust. 2).

Innymi słowy, czy prezydent miasta na prawach powiatu, bądź starosta może - z powołaniem się na art. 15zzzzzn2 ustawy antycovidowej przywrócić termin na dokonanie przez właściciela pojazdu zgłoszenia nabycia lub zbycia np. auta.

Wątpliwości samorządowców zostały wyjaśnione przez Ministerstwo Infrastruktury. Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 24 lutego br. Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wyjaśnił, że art. 15zzzzzn2 ustawy antycovidowej nie może być podstawą do przywrócenia terminu, o którym mowa w art. 78 ust. 2 - Prawa o ruchu drogowym. M.in. dlatego, że art. 31i ustawy antycovidowej wydłużył do 180 dni termin określony w art. 78 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym do 180 dni (w okresie od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2020 r.). - Skoro więc ustawodawca, w tej samej ustawie wprowadza pewien przepis szczególny, bardzo precyzyjnie odnoszący się właśnie do ustawy – Prawo o ruchu drogowym i wydłużający ten termin z 30 do 180 dni, to tym samym wnioskować należy, że intencją ustawodawcy było właśnie taki szczegółowy przepis dotyczący tych właśnie przepisów, no a w związku z tym nie inny przepis ogólny, który daje tutaj inną taką generalną regulację – wskazywał Marcin Horała.

Przedstawiona przez resort infrastruktury interpretacja przepisów jest zgodna z prezentowana w tej sprawie przez samorządy.

Samorządowcy wskazywali m.in., że wniosek strony o przywrócenie terminu rozpatrywany jest zgodnie z postanowieniem art. 58 i n. ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, przywróceniu mogą podlegać terminy procesowe, ale już nie materialne. termin o którym mowa w art. 78 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym jest terminem materialnym, a więc zgodnie z przepisami K.p.a. przywrócony być nie może. Skoro jednak terminy przewidziane w art. 78 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym nie podlegają przywróceniu w świetle art. 58 k.p.a., to wykładnia systemowa prowadzi do wniosku, że termin ten nie może być objęty art. 15zzzzzn2 ust. 1 ustawy antycovidowej.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor