Ogólne

Trybunał: sankcje za nielegalne składowanie odpadów są zgodne z konstytucją


14 września 2020

Za nielegalnie składowanie odpadów wolno nakładać wysokie opłaty. Nie ma w tym żadnego naruszenia ustawy zasadniczej. Wysoka opłata ma odstraszać tych, którzy zamierzają składować odpady bez wymaganego zezwolenia.

Takie wnioski płyną z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 10 września 2020 r. (sygn. akt K 13/18). Rozpatrywana sprawa dotyczyła opłaty za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia. TK badał, czy przepis art. 293 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w sztywno określonej wysokości, tj. 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania odpadów, bez względu na inne okoliczności dotyczące tego czynu, jest zgodny z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał Konstytucyjny: zastosowanie podwyższonej opłaty prowadzi do podwojenia obciążenia prowadzącego składowisko po upływie już 20 dni od daty nielegalnego umieszczenia odpadów, co jest niewątpliwie wysoką kwotą. Ale zagrożenie środowiska poprzez potencjalnie długie nielegalne składowanie śmieci uzasadnia tak surową sankcję.

Trybunał orzekł, iż regulacja zawarta w zaskarżonym art. 293 ust. 1 prawa ochrony środowiska nie narusza wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji zasady proporcjonalności sensu stricto przez ustanowienie opłaty podwyższonej w nadmiernej wysokości. Kwestionowany przepis nie narusza również nakazu zachowania proporcjonalności wkraczania w prawa majątkowe. Ustawodawca, zachował w zaskarżonej regulacji właściwe proporcje pomiędzy zapewnieniem przestrzegania wymogu składowania odpadów, a dolegliwością finansową obciążającą podmiot, który narusza obowiązki ustawowe w zakresie składowania i magazynowania odpadów. W ocenie Trybunału ustawodawca zastosował w zaskarżonym przepisie rozwiązanie proporcjonalne do wagi dobra, któremu zaskarżona regulacja ma służyć, tj. ochronie środowiska. Przyjęty przez ustawodawcę mechanizm sztywnej opłaty jest niezbędny dla osiągnięcia zamierzonego i koniecznego dla skutecznej ochrony środowiska celu.

Źródło: www.trybunal.gov.pl

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor