Ogólne

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zmiany


9 listopada 2020

Zespół UMP ds. Odpadów Komunalnych przygotował całościowe uwagi do kolejnej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ostatnia nowela dotyczyła bowiem przede wszystkim poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Istniała konieczność szybkiego uchwalenia przepisów, które pozwoliłyby gminom na osiągnięcie wymaganych wskaźników i uniknięcie kar administracyjnych.

Obecne propozycje odnoszą się do kolejnych nowelizacji ustawy, o których przedstawiciele UMP rozmawiali z Ministrem Jackiem Ozdobą podczas wrześniowego spotkania w Ministerstwie Klimatu.

Uwagi miast UMP do projektu ustawy

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor