Ogólne

Warsztaty urbanistyczne po zmianach w ustawie o planowaniu


14 lipca 2016

W dniach 4-5 lipca br. odbyły się w Warszawie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy warsztaty urbanistyczne poświęcone problematyce wyznaczania obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, ze zm.), zgodnie z wymogiem art. 1 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778).

Organizatorami warsztatów byli:  m.st. Warszawa, Unia Metropolii Polskich oraz Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów Polskich.

W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały prawne wymogi dotyczące wyznaczania jednostek osadniczych, a w nich obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej na potrzeby opracowywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (referat Igora Zachariasza, Zastępcy Dyrektora Biura UMP) oraz odkrywania jednostek osadniczych w miastach Unii Metropolii Polskich (referat Andrzeja Lubiatowskiego, Dyrektora Biura UMP). Następnie przedstawiciele miast Unii Metropolii Polskich zaprezentowali w jaki sposób wyznaczali jednostki osadnicze i obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej przy sporządzaniu studiów gminnych. Tę część spotkania zakończyła dyskusja nad konsekwencjami zmian ustawowych wprowadzonych w końcu 2015 r. w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego dla warsztatu urbanistycznego.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty, które prowadził inż. arch. Marcin Świetlik, Wiceprezes OW TUP. Uczestnicy spotkania podzielili się na trzy grupy, które w oparciu o wskaźniki przygotowane przez pracowników Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy wyznaczały obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej na terenie m.st. Warszawy. Drugi dzień spotkania poświęcony był podsumowaniu warsztatów i dyskusji nad metodyką prac nad studiami gminnymi w miastach Unii Metropolii Polskich.

Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów Polskich przygotuje wnioski z dyskusji dotyczącej wprowadzonych zmian prawnych oraz warsztatów, które opublikujemy. Poniżej zamieszczamy program spotkania oraz prezentacje uczestników.

program warsztatów 4-5lipca 2016

I. Zachariasz prezentacja na 4-5 lipca 2016

A. Lubiatowski prezentacja warsztatyTUP4-5 lipca 2016

Bydgoszcz prezentacja na 4-5 lipca 2016

Gdańsk prezentacja na 4-5 lipca 2016

Łódź prezentacja na 4-5 lipca 2016

Poznań prezentacja na 4-5 lipca 2016

Szczecin prezentacja na 4-5 lipca 2016

Warszawa prezentacja na 4-5 lipca 2016

Wrocław prezentacja na 4-5 lipca 2016

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor