Ogólne

Wojewoda dolnośląski - w czasie epidemii zdalne sesje rad gmin dopuszczalne


22 marca 2020

- Radni w uzasadnionych przypadkach mogą rozważyć odbywanie sesji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych i możliwych rozwiązań organizacyjnych, w szczególności z wykorzystaniem środków technologicznych, pod warunkiem, że będą odpowiadały one wymogom przewidzianym w ustawach i statutach tych jednostek - wskazuje Jarosław Obremski.

- Uchwały podejmowane z wykorzystaniem ww. środków organizacyjnych i technologicznych, będą podlegać takiemu samemu nadzorowi prawnemu, jak uchwały podejmowane w tradycyjny sposób – czytamy w komunikacie Wojewody, który został opublikowany na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 22 marca 2020 r.

Biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne związane ze stanem epidemii i konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, ewentualne uchybienia i wątpliwości w zakresie organizacji i przebiegu sesji, spowodowane koniecznością ochrony zdrowia i życia radnych oraz mieszkańców, będą oceniane z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Oznacza to, że Wojewoda Dolnośląski, dokonując oceny prawnej uchwały pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, może przyjąć, że podjęcie uchwał z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych – z poszanowaniem regulacji ustawowych i statutowych – nie będzie stanowiło istotnego naruszenia prawa, skutkującego stwierdzeniem nieważności podjętych aktów.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor