Ogólne

Wrześniowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego


26 września 2019

Posiedzenie KWRiST, które odbyło się 25 września br. zdominowały tematy finansowe:

  • zasady podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych, oraz
  • skutki finansowe (dla jednostek samorządu terytorialnego) podwyższenia minimalnego wynagrodzenia.

 

Według ustaleń Strony Samorządowej podwyżka płacy minimalnej będzie kosztowała - tylko w 2020 r. gminy, powiaty oraz województwa samorządowe około 16 mld zł.

 

Wyliczenia w tej sprawie przedstawił Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacji.

- Z racji podniesienia minimalnej płacy i niewliczania do niej dodatku stażowego, samorządy będą musiały wydać około 550 zł miesięcznie więcej na jednego pracownika otrzymującego najniższą stawkę wynagrodzenia - mówił Marek Wójcik. - To będzie kolejny element obciążający budżety jednostek samorządu terytorialnego - dodawał.

 

Strona samorządowa wskazywała, że podwyżka płacy minimalnej oznacza nie tylko wzrost kosztów na wynagrodzenia pracownicze, ale także wzrost kosztów funkcjonowania administracji, czy świadczenia usług dla ludności. Podwyżka płacy minimalnej oznacza bowiem także wzrost kosztów realizowanych przez samorządy inwestycji (zamówienia publiczne); czy wzrost kosztów związanych z realizacją przez gminy, powiaty i województwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

- Obawiamy się, że wzrost płacy minimalnej w połączeniu z innymi czynnikami negatywnie wpływającymi na dochody samorządów, jak np. obniżenie stawki podatkowej PIT, spowoduje, że wiele samorządów zatraci zdolność inwestowania. Nie będzie miała po prostu środków na realizację nawet takich inwestycji jak te dofinansowywane z Funduszu Dróg Samorządowych - podkreślał Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP. - Dlatego wnioskujemy o waloryzację dotacji na realizację zadań zleconych, przede wszystkim tych z zakresu opieki społecznej, ale też związanych z ewidencją ludności, czy funkcjonowaniem Urzędów Stanu Cywilnego - dodawał.

 

Samorządowcy po raz kolejny zgłosili wniosek o umożliwienie im wykazywania w sprawozdaniach budżetowych kwot, które dopłacane są z lokalnych budżetów do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

- Wzrost płacy minimalnej powoduje m.in. znaczne obniżenie wskaźnika finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej - zwrócił uwagę Krzysztof Żuk, Współprzewodniczący KWRiST, Członek Zarządu UMP, Prezydent Lublina. - Trzeba to uporządkować, zwłaszcza, że samorządy dokładają do tego zadania coraz więcej środków własnych. Prezydent Krzysztof Żuk przypomniał, że o ile wzrost rządowego, miesięcznego dofinansowania WTZ w 2021 r. ma wynieść 5,53%, a wzrost płacy minimalnej w tym okresie wyniesie 15,38%. - Mamy więc sytuację, w której następuje drastyczne obniżenie wskaźnika finansowania WTZ - wskazywał Współprzewodniczący KWRiST.

 

Kończąc dyskusję na temat konsekwencji realizowanej przez Rząd podwyżki wynagrodzenia minimalnego strona samorządowa zgłosiła wniosek o przedstawienie przez stronę rządową pełnej analizy skutków finansowych tego rozwiązania.

 

- Akceptujemy działania podjęte przez rząd, ale musimy je też zoperacjonalizować w wymiarze, za który odpowiadamy, inaczej samorządy nie będą w stanie finansować zadań, które są ważne dla naszych mieszkańców - podsumował Krzysztof Żuk, Współprzewodniczący KWRiST.

 

Komisja ustaliła także , że zostanie powołany zespół, który szczegółowo zajmie się problemami związanymi z szeroko pojętą kwestią wynagrodzeń.

 

Natomiast w dyskusji poświęconej Funduszowi Dróg Samorządowych, strona samorządowa KWRiST podkreślała przede wszystkim, że zasady wydatkowania środków z tego Funduszu nie są do końca jasne. Dlatego wystąpiła do strony rządowej o przekazanie informacji dotyczących m.in. tych inwestycji, które otrzymały dofinansowania decyzją Prezesa Rady Ministrów bez przechodzenia procedury konkursowej na poziomie wojewódzkim, oraz tych, którym Prezes Rady Ministrów zwiększył dofinansowanie. Samorządowcy wystąpili także o informację dotyczącą listy projektów finansowanych z puli FDS pozostającej w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej (w 2019 r. wynosi ona 500 mln zł).

 

W trakcie posiedzenia KWRiST rozpatrzyła 19 projektów ustaw i rozporządzeń. Opinię negatywną uzyskał jeden: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Powodem negatywnej oceny jest uznanie (przez jednostki, w których pilotaż jest prowadzony), że projekt, który miał uszczegółowić zasady przeprowadzania pilotażu w sposób istotny zmienia zasady jego prowadzenia i może potencjalnie doprowadzić do konieczności zwrotu pozyskanych przez te placówki środków.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor