Z naszych miast

Wsparcie dla bydgoszczan zagrożonych ubóstwem


14 sierpnia 2020

Wyższa Szkoła Gospodarki wraz z partnerami Miastem Bydgoszcz oraz Fundacją PRO OMNIS realizuje projekt „Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie zostanie skierowane do 490 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym starszych i z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w Bydgoszczy. Pomocą zostanie objętych także 110 opiekunów osób potrzebujących wsparcia. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, których dochody nie przekraczają 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej.

Kryteria dodatkowe:

  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
  • osoby zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w Gminnym Programie Rewitalizacji (tj. Stary Fordon, Wilczak-Jary, Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Okole, Zimne Wody-Czersko Polskie, Brdyujście, Łęgnowo, Łęgnowo Wieś, Smukała-Opławiec-Janowo).

Dla uczestników projektu zaplanowano usługi opiekuńcze oraz wsparcie specjalistów świadczone w placówkach opieki dziennej, w placówce opieki wytchnieniowej oraz w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu zlokalizowanym w siedzibie WSG w Bydgoszczy (teren kampusu przy ul. Garbary 2, pokój A106), MOPS w Bydgoszczy (ul. Ogrodowa 9), Fundacji PRO OMNIS (ul. J. Rupniewskiego 11) oraz na stronie www.opiekadlaseniora.byd.pl.

Źródło: www.bydgoszcz.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor