Ogólne

Z grudniowego posiedzenia KWRiST


20 grudnia 2019

Dyskusja na temat problemów z gospodarką odpadami komunalnymi, rozmowy o Funduszu Dróg Samorządowych, przegląd przepisów regulujących zasady wynagradzania pracowników samorządowych, oraz przepisów regulujących ustrój JST ma wypełnić plan prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w pierwszym kwartale 2020 r.

 

Ostatnie posiedzenie KWRiST w roku bieżącym odbyło się 18 grudnia 2019 r. Bilans prac to siedem projektów z opinią pozytywną, jeden z opinią pozytywną, ale warunkową) oraz jeden projekt skierowany do dalszych prac. Opinię warunkowo pozytywną otrzymał projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zostanie ona zmieniona na negatywną, w przypadku utrzymania monopolu Poczty Polskiej w zakresie regulowanym tym projektem). Natomiast do dalszych prac skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. W przypadku tego aktu prawnego opinia zależeć będzie od wyniku spotkania z Michałem Kurtyką, które zostało zaplanowane na 15 stycznia 2020 r.

Odpady komunalne: jak kodować i magazynować

Prośba o rozpatrzenie w trybie pilnym projektu rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów nie spotkał się z przychylnym przyjęciem przez stronę samorządową. - O pilność tego projektu po prostu nie jesteśmy w stanie uwierzyć - mówił Andrzej Porawski, Sekretarz KWRiST ze Strony Samorządowej. - O wydanie tego rozporządzenia ubiegamy się, bezskutecznie, od lat.

Z kolei Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP wskazywał, na braki jakie projekt zawiera. - Brakuje w nim m.in. przepisów wskazujących jak należy kwalifikować odpady z palenisk domowych. Gminy mają z tym poważny problem zarówno w momencie ich odbierania, jak i późniejszego przekazywania tego rodzaju odpadów.

W odpowiedzi na te uwagi Sławomir Mazurek, Wiceminister Klimatu tłumaczył, że katalog powstał w oparciu o regulacje unijne. - Abyśmy mogli zmienić katalog odpadów na poziomie krajowym, konieczna jest uprzednia zmiana przepisów unijnych w tym zakresie. Minister Mazurek wskazywał także, że pilna opinia projektu jest konieczna dlatego, że stare przepisy w tym zakresie przestają obowiązywać 6 stycznia 2020 r.

Jeszcze większe obiekcje strony samorządowej wzbudził projekt rozporządzenie Ministerstwa Klimatu dotyczący magazynowania odpadów. Samorządowcy zwracali przede wszystkim uwagę, że jest ono fakultatywne, a jego wydanie może spowodować olbrzymie problemy. Andrzej Porawski zwrócił uwagę na problem odpadów zalegających, które nie są ani magazynowane, ani składowane. Zapowiedział również, że strona samorządowa nie będzie opiniować rozporządzenia przed poważną dyskusją i spotkaniem z Ministrem Kurtyką. Natomiast Leszek Świętalski wskazał, że do czasu wykrystalizowania się nowej wizji gospodarki odpadami (m.in. chodzi o rozwiązania, które mają się znaleźć w przepisach o rozszerzonej odpowiedzialności producentów) stronie samorządowej będzie bardzo trudno opiniować kolejne rozporządzenia. Ostatecznie ustalono, że najpóźniej 15 stycznia 2020 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli Strony Samorządowej KWRiST z Ministrem Michałem Kurtyką, podczas którego omówione zostaną najpilniejsze problemy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Finansowanie dróg samorządowych

W punkcie poświęconym sprawom różnym, Krzysztof Żuk, Współprzewodniczący KWRiST ze Strony Samorządowej, Członek Zarządu Unii Metropolii Polskich wywołał temat wykorzystania środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Zwrócił uwagę, że ze środków FDS nie mogą obecnie korzystać miasta wojewódzkie, nawet w sytuacji, w której chodzi o realizację inwestycji polegających na remoncie, czy przebudowie dróg wylotowych z takich miast. - Gminy wiejskie takich inwestycji nie realizują, ponieważ nie mają wystarczających środków, aby zapewnić wkład własny w tego typu projektach - wskazywał Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina. - Dlatego poddajemy rządowi pod rozwagę wprowadzenia możliwości wspólnego realizowania przebudowy dróg wylotowych przez miasta wojewódzkie i gminy ościenne i przy wsparciu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W wyniku dyskusji wywołanej przez Prezydenta Krzysztofa Żuka ustalono, że na styczniowym spotkaniu KWRiST odbędzie się dyskusja na temat finansowania dróg w Polsce. Strona rządowa ma przygotować dane finansowe dotyczące środków z Funduszu Dróg Samorządowych, Krajowego Funduszu Drogowego, pieniędzy unijnych i innych źródeł - jako podsumowanie 2019 roku. Z kolei samorządowcy chcą przedstawić propozycje zmian, np. wprowadzenia możliwości wspólnej realizacji budowy dróg przez miasta, które zostały wykluczone z udziału w FDS z gminami wiejskimi, które nie mają na to środków własnych.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Z kolei przy dyskusja projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (nowelizacja związana jest z powołaniem od 1 stycznia 2020 r. Centrów Usług Społecznych) ustalono, że na początku lutego 2020 odbędzie się dyskusja poświęcona innym uwagom samorządowców do tego rozporządzenia. - Nie chcemy tej nowelizacji blokować, bo realizuje ona ustawę, którą zaopiniowaliśmy pozytywnie - mówił Andrzej Porawski. - Chcemy natomiast szerszej dyskusji na temat innych kwestii związanych z wynagradzaniem pracowników samorządowych - wskazał Sekretarz Strony Samorządowej KWRiST.

- Taka rozmowa mogłaby się odbyć np. na początku lutego 2020 r. - zaproponował Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor