Ogólne

Z lipcowego posiedzenia KWRiST


23 lipca 2020

Do 27 lipca br., w trybie obiegowym, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego ma zaopiniować projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dyskutowano także projekt rozporządzenia w sprawie zmiany granic gmin.

Plenarne posiedzenie Komisji, odbyło się 22 lipca 2020 r.

Projekt uchwały Rady Ministrów Strona Samorządowa KWRiST otrzymała 21 lipca. Na posiedzeniu plenarnym samorządowcy zgłosili trzy uwagi merytoryczne do projektu. Pierwsza dotyczyła pominięcia województw przy podziale środków FIL. Druga dotyczyła nieadekwatnego zmniejszenia środków FIL dla miast na prawach powiatu. Trzecia uwaga dotyczyła nieostrych kryteriów podziału pozostających w dyspozycji premiera dodatkowych 6 miliardów złotych. W ocenie Strony Samorządowej to ostatnie rozwiązanie grozi zbytnią uznaniowością w dysponowaniu tymi środkami.

22.07.2020.KWRziST-opinia_FIL

Drugim istotnym punktem lipcowego posiedzenia KWRiST była dyskusja nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w prawie zmiany granic gmin. W opinii Strony Samorządowej KWRiST tworzony właśnie FIL może zostać wykorzystany m.in. do rekompensowania gminom, które tracą część swojego terytorium na rzecz miasta, utraconych w związku ze zmianą granic dochodów.

Ponadto KWRiST pozytywnie zaopiniowała Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Programu Budowy 100 Obwodnic, uzyskując – wobec licznych uwag samorządów, które nie zostały w nim uwzględnione – obietnicę rychłego spotkania w Ministerstwie Infrastruktury w celu omówienia perspektyw kontynuacji i rozszerzenia programu.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor