Aktualności

Z lipcowego posiedzenia Zespołu ds. społeczeństwa informacyjnego KWRiST

Cofnij

10 lipca 2023

W trakcie posiedzenia, które odbyło się 5 lipca br. Zespół pozytywnie zaopiniował cztery projekty aktów prawnych, w tym m.in. projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie spisu wyborców; projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz projekt rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ponadto Zespół ds. społeczeństwa informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniował projekt zarządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (opinia pozytywna wiążąca). Natomiast w sprawach różnych strona samorządowa KWRiST wysłuchała informacji przedstawionej przez resort cyfryzacji oraz Centralny Ośrodek Informatyzacji (COI) na temat problemów związanych z użytkowaniem platformy elektronicznej e-PUAP. 

800 odpisów vs. jedno kliknięcie

Dyskusja na temat projektu rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie spisu wyborców zajęła zdecydowanie najwięcej czasu. Uwagi w tym punkcie zgłosiła m.in. Unia Metropolii Polskich, ale także Związek Powiatów Polskich. Dotyczyły one przede wszystkim kwestii związanych z podpisywaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta spisów wyborców.

Unia Metropolii Polskich zwróciła uwagę, że projekt nie przewiduje możliwości podpisania wygenerowanego przez Centralny Rejestr Wyborców spisu podpisem elektronicznym wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy opatrzenia go pieczęcią elektroniczna gminy. 

- Generowane z CRW dokumenty do wydruku, w tym zwłaszcza spis wyborców, będą miały zgodnie z zapowiedziami format PDF. Pliki PDF można podpisać podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem w formacie PAdES. Forma ta umożliwia m.in. dodanie do dokumentu graficznego symbolu podpisu, który można umieścić w dowolnym miejscu dokumentu. Aby nie szukać zbyt daleko przykładów, taką samą metodę oferuje też usługa Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego - Portal gov.pl (moj.gov.pl) – dla plików PDF stosowany jest format PAdES, a na podpisywanym dokumencie umieszczany jest graficzny symbol podpisu zaufanego. Z technicznego punktu widzenia dodanie podpisu elektronicznego oraz symbolu graficznego podpisu nie dokonuje żadnych zmian (nie narusza integralności) w strumieniu danych w pliku zawierającym treść podpisywanego dokumentu – wskazywał Sylwester Szczepaniak, koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city Unii metropolii Polskich.

Obecnie na posiedzeniu Zespołu przedstawiciele Miast UMP wskazywali, że wprowadzenie możliwości podpisywania elektronicznie spisu wyborców korzystnie wpłynęłoby na organizację pracy i oszczędność czasu.

- Przy 200 obwodach głosowania nie mówimy tylko o konieczności złożenia 200 podpisów na ostatniej stronie spisu wyborców, a o około 800 podpisach, a to dlatego, że mamy podpisy jeszcze pod wyborcami, którzy są na wykazie w załączniku numer 4 po wydrukowaniu spisu to jest dodatkowo 200 podpisów i jeszcze kopię spisu więc to jest 800 podpisów. Jeżeli zaś chodzi o wybory samorządowe dochodzi jeszcze część „B” spisu wyborców, czyli dokładamy kolejne setki podpisów więc nie mówmy, że to jest taki drobiazg złożyć 200 podpisów jednego wieczoru - przekonywała Halina Stobierska, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich UM Gdańska.

Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, chociaż wyrazili zrozumienie dla propozycji zgłoszonej przez UMP wskazywali jednocześnie, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wprowadzenia podpisu elektronicznego spisów wyborczych. To by wymagało bowiem zmiany przepisów kodeksu wyborczego.

- To jest oczywiście przed nami. Te zmiany, które my zaproponowaliśmy w ramach budowy CRW to jest jakiś pierwszy etap zmian, które być może kiedyś doprowadzą nas w ogóle do możliwości elektronicznego głosowania. Na dziś przepisy kodeksu wyborczego są skonstruowane w taki, a nie inny sposób, a rozporządzenie jest tylko wykonaniem delegacji ustawowej - wskazywała Katarzyna Kopytowska, zastępczyni dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. 

Ostatecznie projekt rozporządzenia w sprawie spisu wyborców otrzymał opinie pozytywną (wiążącą) opatrzoną stosowną uwagę dotyczącą możliwości podpisywania spisu wyborców podpisem kwalifikowanym.

Ogłoszenie za 500 zł

Zespół pozytywnie ocenił także projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Tym razem nie była to opinia wiążące, ponieważ projekt jest również oceniany przez Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej KWRiST. 

Przedstawiciele strony samorządowej zgłosili tutaj w zasadzie jedną uwagę, która dotyczyła zasadności utrzymania obowiązku publikacji ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej. Przedstawiciele resortu rodziny i polityki społecznej wskazywali, że ponieważ koszt takiego ogłoszenia to jest 500 zł, a jest to zawsze dodatkowy kanał informacyjny.

W ocenie strony samorządowej obowiązek publikacji ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej jest zbędny. Ogłoszenia takie są bowiem zamieszczane w Internecie na stronach BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).

- To jest stała tendencja, że, z przepisów ustaw są usuwane ogłoszenia w prasie właśnie dlatego, że uznano, że skoro mamy publikacje ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej, to dodatkowa publikacja takich ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej jest po prostu zbędna – mówił Sylwester Szczepaniak - BIP staje się faktycznie zamiennikiem ogłoszeń w prasie, gdzie publikowane są już w zasadzie tylko ogłoszenia o przetargach na nieruchomości. Również wszystkie nowe ustawy już z tego ogłaszania w prasie ogólnopolskiej rezygnują na rzecz publikacji w BIP – dodawał.

Z kolei Grzegorz Kubalski, dyrektor Związku Powiatów Polskich zauważył, że pozostawienie przepisów o publikacji ogłoszeń w prasie drukowanej jest jawną niekonsekwencją wobec postępującej informatyzacji. 

- Tak się składa, że dziś udaję się do parlamentu na nowelizację prawa budowlanego, gdzie wprowadzone zostają rozwiązanie mówiące o tym, że jedyną dopuszczalną formą składania dokumentów w ramach procedury administracyjnej poprzedzającej wydanie pozwolenia na budowę, czy innych dokumentów w ramach administracji architektoniczno-budowlanej jest forma elektroniczna. Na nasze uwagi mówiące o tym, że może jednak biorąc pod uwagę specyfikę tego postępowania i to, że jednak są tam czasami osoby, które są zdecydowanie wyłączone cyfrowo, dostajemy konsekwentnie odpowiedź od strony rządowej, że „uwaga nie jest uwzględniona, bo idziemy z duchem postępu”. Zatem z jednej strony stawiamy na postęp, tam, gdzie możemy narażać obywateli na wykluczenie z postępowania administracyjnego, ale z drugiej – w imię przywiązania do tradycji – będziemy nadal drukować ogłoszenia w prasie. Dostrzegam tutaj brak konsekwencji – mówił Grzegorz Kubalski.

Za wykreśleniem obowiązkowych ogłoszeń w prasie lokalnej opowiedział się również Piotr Lewandowski, wiceminister cyfryzacji. – Pan Sylwester Szczepaniak mnie przekonał, dlatego proponuję, aby Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jeszcze raz przemyślało swoje stanowisko w tej sprawie – mówił Piotr Lewandowski.

Ostatecznie ta uwaga strony samorządowej została uwzględniona i Zespół ds. społeczeństwa informacyjnego wystawił mu pozytywną ocenę. 

O uprawnieniach do kierowania pojazdami

Strona rządowa (resort infrastruktury) uwzględnił też uwagi strony samorządowej zgłoszone do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W większości zgłoszone zostały one przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, który też dyskutował je na roboczych spotkaniach z przedstawicielami resortu.

- Mamy przygotowane uwzględnienie tych uwag, aby wszystko dopiąć do końca. Te uwagi są jak najbardziej zasadne – mówił Bartosz Jabłonka, naczelnik Wydziału w Ministerstwie Infrastruktury. -Jeżeli chodzi o kwestie związane z datą uzyskania tego prawa jazdy oczywiście to mogą być dwa rozwiązania to albo data wygenerowania tymczasowego prawa jazdy, która też jest związana z wiekiem albo wpiszemy też wprost – kolejne rozwiązanie – że z zastrzeżeniem art. 8 ustawy o kierujących pojazdami, gdzie tez mówimy o odwołaniu do wieku, czyli taka osoba może odpowiednio prowadzić pojazd, tylko, że w przypadku kat. „B” o ile uzyskała 18 lat ale jedno i 2 rozwiązanie zmierza do tego samego. Jeżeli chodzi o art. 14b to tak jak najbardziej potwierdzamy, wrócimy do tej poprzedniej propozycji zapisu, która była i też uszczegółowimy - jeżeli chodzi o organ wydający - że tutaj o miejsce zamieszkania tego kierowcy, także mamy to uzgodnione. Uwzględniamy też uwagę i wprowadzimy rozwiązanie umożliwiające zwrot kierowcy czasowo zatrzymanego prawa jazdy bez konieczności składania wniosku w tej sprawie – dodawał naczelnik Bartosz Jabłonka. 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..