Aktualności

Z marcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego


30 marca 2023

Kwestia zmiany opinii na temat projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej pozostała nierozstrzygnięta. KWRiST zajmie się tym tematem na dodatkowym posiedzeniu 6 kwietnia br. Negatywną opinie uzyskał natomiast projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028. W trakcie posiedzenia Komisja Wspólna zapoznała się także z ustaleniami podjętymi na spotkaniu strony samorządowej z Magdaleną Rzeczkowską, minister finansów oraz Sebastianem Skuzą, wiceministrem finansów, które odbyło się w Kowalu 8-9 marca 2023 r.

Przypomnijmy, że z wnioskiem o zmianę negatywnej opinii na temat projektu ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej zwrócił się do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pilotujący projekt Maciej Wąsik, wiceminister administracji i spraw wewnętrznych na poprzednim, plenarnym posiedzeniu KWRiST, które odbyło się 1 marca br. Natomiast propozycje zmian, które resort spraw wewnętrznych zgodził się wprowadzić do projektu tej ustawy, aby strona samorządowa zmieniła negatywną opinie na temat tego projektu zaprezentowane zostały podczas nadzwyczajnego spotkania Zespołu ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli. Odbyło się ono 7 marca 2023 r. i przedstawiona wówczas propozycja sprowadzała się do usunięcia z projektu ustawy przepisów dotyczących przejmowania zadań oraz komisarza.

 

Strona samorządowa wskazała wówczas, że zmiana opinii jest możliwa, ale wymaga wprowadzenia większych zmian w projekcie. Strona samorządowa wskazała je w uzasadnieniu do negatywnej opinii. Podczas nadzwyczajnego spotkania Zespołu ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli (7 marca 2023 r.) mówiła o nich m.in. Dorota Bąbiak-Kowalska, radca prawny i dyrektor Unii Metropolii Polskich ds. prawnych i administracyjno – organizacyjnych, wskazując, że kluczową sprawą jest aby projekt wskazywał wprost jakie zadania z zakresu ochrony ludności należą do kategorii zadań własnych JST, a jakie do zadań zlecanych JST do realizacji przez administrację rządową, wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania. (więcej na ten temat czytaj TUTAJ).

Efektem spotkania 7 marca br. było ustalenie, że MSWiA przygotuje poprawioną wersję projektu ustawy o ochronie ludności, w której spróbuje zrealizować zgłaszane przez stronę samorządową postulaty, przedstawi ją stronie samorządowej do oceny i w zależności od tego jak ta ocena wypadnie KWRiST na posiedzeniu plenarnym podejmie decyzję o zmianie opinii negatywnej, albo opinie negatywną podtrzyma.

Ostatecznie kwestia zmiany opinii na temat projektu ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej pozostała nierozstrzygnięta, chociaż taki punkt w porządku obrad posiedzenia plenarnego zwołanego na 29 marca 2023 r. się znalazł.

- Nowy projekt ustawy otrzymaliśmy w przededniu posiedzenia Komisji, w godzinach nocnych, co uniemożliwiło rzetelne się z nim zapoznanie i ocenę wprowadzonych w nim zmian. Dlatego proponujemy, aby KWRiST zajęła się tym tematem na kolejnym spotkaniu - mówił Jan Grabkowski, starosta poznański i współprzewodniczący KWRiST ze strony samorządowej.

Komisja ustaliła, że takie dodatkowe posiedzenie odbędzie się 6 kwietnia br.

KPGO 2028 z opinią negatywną

Prace nad Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2028 toczą się od wielu miesięcy. Trwające w tym czasie dyskusje pomiędzy stroną rządową i samorządową oraz liczne spotkania pozwoliły wprowadzić do tego projektu liczne zmiany uwzględniające uwagi zgłaszane przez środowisko samorządowe. Niestety zdecydowana większość z nich są to zmiany drobne, dotyczące mało istotnych kwestii oraz techniczne. Nieuzgodnione pozostały natomiast sprawy fundamentalne dla strony samorządowej dotyczące wprowadzenia w tym dokumencie zapisów odnoszących się do rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP); systemu kaucyjnego, czy usuwania azbestu.

- Chciałem przedstawicielom Ministerstwa Klimatu i Środowiska podziękować za dobrą współpracę, ale niestety nie mogę przekazać im dobrych wiadomości. Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu opiniuje projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 negatywnie. – mówił Marek Wójcik, Sekretarz strony samorządowej KWRiST. – Plan ten z jednej strony zobowiązuje samorządy do osiągania konkretnych wskaźników, a jeśli ich nie osiągną, to będą ponosić konsekwencje ekonomiczne. Z drugiej strony nie daje samorządom narzędzi, w tym finansowych do realizacji wynikających z tego dokumentu obowiązków. Nie ma w nim regulacji dotyczących choćby rozszerzonej odpowiedzialności producenta czy systemu kaucyjnego, nie ma też środków z KPO czy Polityki Spójności na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. I z tych właśnie względów strona samorządowa opiniuje KPGO 2028 negatywnie - wyjaśniał.

Projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 był także omawiany na Zespole ds. energii, klimatu i środowiska 22 marca 2023 r.

Informacja na temat dyskusji o finansach JST w Kowalu

Informacja na temat spotkania Pani Magdaleny Rzeczkowskiej Minister Finansów oraz Pana Sebastiana Skuzy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji samorządowych wchodzących w skład KWRiST, w Kowalu w dniach 8 i 9 marca 2023 r. była jednym z punktów posiedzenia KWRiST omawianym w ramach „spraw różnych”.

W ocenie strony samorządowej rozmowy te były obiecujące, zwłaszcza że zwrócono w nich uwagę nie tylko na bieżące problemy finansowe JST, ale także na konieczność wprowadzenia zmian systemowych.

- Samorządy obawiają się, że w ostatnim kwartale tego roku mogą mieć poważne problemy z płynnością finansową. Dlatego dobrą informacją, jaką w Kowalu usłyszeliśmy była deklaracja, że wzorem lat ubiegłych budżetu JST zostaną zasilone dodatkowymi środkami z budżetu państwa stanowiącymi rekompensatę utraconych dochodów w PIT. - mówił Marek Wójcik dodając, że środki te powinny trafić do samorządów jak najwcześniej, najpóźniej w III kwartale bieżącego roku. Marek Wójcik podkreślał także, że w związku z niedostępnością środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz z Polityki Spójności samorządy liczą na to, że rząd uruchomi kolejną edycje programu Polski Ład z przeznaczeniem środków w szczególności na inwestycje energetyczne. Wskazał także na konieczność zmian w podatku PIT płaconym w formie ryczałtu. – Samorządy nie mają udziału w dochodach z PIT ryczałtowego, a tymczasem staje się on coraz popularniejszy wśród przedsiębiorców. Przejście przez osoby wykonujące działalność gospodarczą z opodatkowania PIT według stawek na ryczałt to zatem kolejne ubytki dochodów w samorządowych budżetach – podkreślał Marek Wójcik.

Z kolei współprzewodniczący KWRiST ze strony samorządowej poinformował, że jednym z ustaleń kowalskiego spotkania jest powołanie specjalnego rządowo – samorządowego zespołu, który ma pracować dwutorowo: zarówno nad koniecznymi zmianami doraźnymi, jak i nad wypracowaniem nowych rozwiązań systemowych.

Natomiast Sebastian Skuza, wiceminister finansów zwrócił się do przedstawicieli strony samorządowej o wskazywanie o dokonanie przeglądu strony dochodowej, by zastanowić się nad jej poprawieniem. Jako przykład podał podatek leśny, który sami samorządowcy nazywają archaicznym. Dodał, że działania zostaną szybko podjęte.

Zmiana na stanowisku współprzewodniczącego

Zrealizowane 29 marca 2023 r. posiedzenie KWRiST było też ostatnim, któremu ze strony samorządowej współprzewodniczył Jan Grabkowski, starosta poznański, reprezentujący Związek Powiatów Polskich. Od kwietnia br. funkcję współprzewodniczącego ze strony samorządowej pełnić będzie Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic reprezentujący Unię Miasteczek Polskich.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor