Aktualności

Z sierpniowego posiedzenia Komisji Wspólnej

Cofnij

4 września 2023

Zdecydowana większość projektów ustaw i rozporządzeń przedstawionych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do zaopiniowania na sierpniowym posiedzeniu plenarnych otrzymało ocenę pozytywną. Negatywnie KWRiST zaopiniowała tylko projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. Jeden projekt został odesłany na Zespół, a kolejny do opiniowania w trybie obiegowym.

Najwięcej czasu zwołanego na 30 sierpnia 2023 r. posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zajęło omówienie punktu „sprawy różne”. Wśród omawianych w jego ramach zagadnień znalazła się m.in. informacja Ministerstwa Finansów na temat wysokości subwencji oświatowej na rok 2024. Przedstawił ją Marek Wiewióra, dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów. 

- Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na 2024 r. w wysokości 76,6 mld zł i jest to wzrost o 18,6%, czyli ponad 12 mld zł w stosunku do kwoty subwencji oświatowej na 2023 r. po zmianach, czyli z uwzględnieniem zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – poinformował dyrektor Marek Wiewióra. - W projekcie ustawy budżetowej zaplanowano też wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego o 12,3% w stosunku do roku 2023, co w efekcie oznacza wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli z 3981 zł do 4471 zł – dodawał dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego.

Jednocześnie przedstawiciel Ministerstwa Finansów zaproponował, aby szczegółowe omówienie tematu związanego z częścią oświatową subwencji ogólnej dla JST na 2024 r. nastąpiło na wrześniowym posiedzeniu Zespołu ds. systemu finansów publicznych. 

- Na tym posiedzeniu resort przedstawi całościową informację o kwotach dochodów JST planowanych na 2024 r. Informacja ta obejmować będzie nie tylko subwencję oświatową, ale i wszystkie inne istotne dochody samorządowe, takie jak np. dochody z PIT, CIT, czy innych części subwencji ogólnej, czy wpłat Janosikowego – wskazywał dyrektor Marek Wiewióra.

O tym jakie jeszcze tematy znajdą się w porządku obrad wrześniowego posiedzenia Zespołu ds. systemu finansów publicznych piszemy w artykule:Ustawa okołobudżetowa trafi na Zespół finansowy KWRiST”.

Negatywnie o podwyżce płacy minimalnej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. został zaopiniowany negatywnie.

Główne założenia projektu przedstawił na posiedzeniu Komisji Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, i polityki społecznej, który poinformował, że w 2024 r. płaca minimalna wzrośnie w dwóch terminach, a to dlatego, że przewidywana inflacja w przyszłym roku będzie powyżej 5%. 

- Ten wzrost to będzie 4242 zł od 1 stycznia 2024 r. oraz od 4300 zł od 1 lipca 2024 r. Ze wzrostem płacy minimalnej wiąże się wzrost minimalnej stawki godzinowej, która od 1 stycznia 2024 r.  wyniesie 27,70 zł, natomiast od 1 lipca 2024 r. 28 zł 10 gr. Wysokość stawek minimalnego wynagrodzenia jest obliczana za pomocą specjalnego algorytmu uwzględniającego m.in. prognozowaną inflację 2024 r., która ma wynosić 6,6% oraz tzw. wskaźnik korygujący – wyjaśniał wiceminister Stanisław Szwed dodając, że resort szacuje, że planowana regulacja obejmie 3,6 mln osób w tym 368 tys. osób zatrudnionych w administracji samorządowej. Wiceminister Szwed dodał także, że resort szacuje, że zmiana minimalnego wynagrodzenia będzie skutkowała dochodem dla JST na poziomie 1,5 mld zł oraz wydatkami na poziomie 3,5 mld zł.

- Nad projektem tego rozporządzenia pracował Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej KWRiST, który zaopiniował projekt negatywnie. My dzisiaj tą opinię Zespołu podtrzymujemy, ze względu na wzrost wydatków samorządowych i brak środków przeznaczonych na pokrycie tych kosztów – mówił burmistrz Proszowic, Grzegorz Cichy, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej.

Projekty niezaopiniowane

Do projektów, których Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie zaopiniowała na sierpniowym, plenarnym posiedzeniu zalicza się po pierwsze projekt rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. W przypadku tego projektu ustalono, że po wyjaśnieniu wątpliwości zostanie on zaopiniowany w trybie obiegowym. 

Drugim niezaopiniowanym projektem był projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawartym z marszałkiem województwa. Komisja Zadecydowała, że projekt ten powróci na Zespół ds. energii, klimatu i środowiska.

 

Foto: Luke Southern/Unsplash

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..