Aktualności

Z wrześniowego posiedzenia Zespołu ds. społeczeństwa informacyjnego

Cofnij

21 września 2023

Posiedzenie Zespołu ds. społeczeństwa informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyło się 14 września 2023 r. W jego trakcie omówiono cztery projekty rozporządzeń. Wszystkie otrzymały opinie pozytywną (wiążącą). Zespół nie wydał natomiast opinii na temat projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” ze względu na nie zakończone konsultacje.

Opinię pozytywną (wiążącą), wydaną na podstawie udzielonego przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważnienia, Zespół ds. społeczeństwa informacyjnego wydał do dwóch projektów rozporządzeń opracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

Pierwszy projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL. Projekt wiąże się z budową rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, w którym odnotowywane będzie m.in. zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL osoby pełnoletniej istnieje konieczność określenia wzoru wniosku o dokonanie powyższych czynności za pośrednictwem organu gminy albo banku krajowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Natomiast drugi projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ocenie brak jest przepisów wykonawczych regulujących szczegółowe przeznaczenie, warunki oraz tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach środków wydatkowanych w obszarze działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji”, dlatego konieczne jest wydanie odpowiedniego aktu normatywnego.

Ujednolicić, uprościć i przyśpieszyć

Zespół pozytywnie zaopiniował również dwa projekty rozporządzeń przedłożone przez ministra rozwoju i technologii:

  • w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego oraz
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Oczekiwanym efektem wprowadzenia rozporządzenia w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego jest uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych, poprzez zapewnienie wszystkim zainteresowanym jednakowego wzoru formularza, co umożliwi składanie wniosków i uwag do wszystkich aktów planowania przestrzennego zarówno w formie papierowej lub elektronicznej.

Natomiast drugi projekt rozporządzenia nowelizującego stanowi aktualizację oraz rozszerzenie regulacji w zakresie tworzenia zbiorów obejmujących dane przestrzenne „app” oraz opisujących je metadanych infrastruktury informacji przestrzennej o dane dla planu ogólnego gminy, przy uwzględnieniu zakresu informacyjnego, struktury i formatu danych.

Do wydania ostatecznych, wiążących opinii na temat w/w rozporządzeń Komisja Wspólna Rządu i Samorządu terytorialnego upoważniła Zespół ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu.

Czy będzie konieczna nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym

W trakcie dyskusji nad projektami rozporządzeń przedłożonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiciel Unii Metropolii Polskich, Sylwester Szczepaniak wskazał, że w jego ocenie konieczna będzie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Administratorem danych osobowych Rejestru Urbanistycznego, w którym mają być konsultacje publiczne wnioski i uwagi do aktów planowania przestrzennego ma być minister właściwy do spraw planowania, zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. To rozwiązanie wydaje się wadliwe, jeżeli plany mają być nasze: gminne, miejskie, wojewódzkie.  Powinno to być współadministrowanie z gminami. Już mówię, dlaczego. Państwo oczywiście macie w tym swój udział, bo te dane będą przez państwa przechodziły, ale to będą głównie nasze dane. To będą dane, które dotyczą naszych planów, z naszymi uwagami, będą rozpatrywane przez nas i tutaj już wątek do zmiany ustawy, zwracam uwagę, że być może ten element będzie wymagał pewnej nowelizacji przepisów – wyjaśniał Sylwester Szczepaniak, koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city Unii Metropolii Polskich.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..