Ogólne

Zgromadzenie samorządowe w obronie społeczności lokalnych


6 października 2021

Apel środowiska samorządowego w obronie społeczności lokalnych i regionalnych

Spotkajmy się w Warszawie

Od 1990 roku samodzielność, wolność i swoboda dysponowania przyznanymi środkami jest jednym z fundamentów funkcjonowania samorządów w naszym kraju. Od kilku lat z niepokojem obserwujemy działania zmierzające do przywrócenia w Polsce modelu autorytarnego państwa scen­tralizowanego, który – po zmianach politycznych z roku 1989 – udało się nam stopniowo przekształcić w państwo demokratyczne, oparte na zasadzie pomocniczości. Istotna część władzy publicznej została w nim przekazana obywatelom oraz ich przedstawicielstwom lokalnym i regionalnym. Coraz bardziej jaskrawe są jednak działania odbierające naszym społecznościom lokalnym uprawnienia do decydowania o swoich sprawach, swobodnego dysponowania środkami, zgodnie z lokalnymi potrzebami i demokratycznie ustalanymi priorytetami.

Lista odebranych uprawnień stale się wydłuża. Obserwujemy wyraźne zmniejszanie kompetencji samorządów - między innymi w obszarze zdrowia, edukacji i finansów. Prawo oświatowe, które wzmacnia rolę niepoddanego społecznej kontroli urzędnika - kuratora oświaty, niszczy niezależność, samodzielność i twórcze myślenie samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Coraz bardziej dotkliwe są także zmiany prawne, powodujące znaczne uszczuplenia dochodów własnych gmin, powiatów i województw, w skali, która pozbawia je możliwości prowadzenia polityki rozwoju, a dla wielu oznacza zagrożenie utraty płynności finansowej.  Ubytki w udziałach w PIT, będące efektem zmian prawnych z lat 2019-2020 oraz propozycje projektowane obecnie w ramach tzw. „Polskiego Ładu” nie rekompensują strat finansowych, jakie poniosą gminy, powiaty i województwa, a dochody własne samorządów będą zastępowane transferami z budżetu państwa. Prowadzi to do uzależnienia finansowego jednostek samorządu terytorialnego od administracji rządowej.

Na skutek wprowadzanych zmian społeczności lokalne utracą możliwość realizacji zadań w oczekiwanej przez Polaków skali, zwłaszcza, że nikt nie zmniejszył zakresu spraw, jakie zostały ustawami prze­­kazane gminom, powiatom i województwom. Będzie mniej nowych dróg i obiektów służących mieszkańcom, a utrzymanie jakości usług komunalnych będzie wymagało wzrostu cen.

Spotkajmy się w środę, 13 października br. w Warszawie w godzinach 10:00-14:00, by razem jako samorządowcy, korporacje, stowarzyszenia samorządowe z całej Polski i organizacje pozarządowe wspierające samorząd zaprotestować przeciwko destrukcyjnej dla samorządów i mieszkańców polityce. Upomnijmy  się o szacunek dla samorządności i fundamentalnej dla niej zasady pomocniczości. Powiedzmy to mocno i wyraźnie, jednym głosem: „Jesteśmy po stronie społeczności lokalnych i regionalnych”.

Zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego.  

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
1. Zapraszamy do zabrania ze sobą flag Państwa miast i gmin oraz flag organizacji i korporacji samorządowych pod Sejm RP.

2. Konieczne jest, aby każdy uczestnik samodzielnie dokonał rejestracji na spotkanie (poniżej formularze) i wypełnił ankietę epidemiologiczną (w załączeniu) – można ją wypełnić i oddać w recepcji przed wydarzeniem lub zrobić to przed wejściem na wydarzenie w recepcji. 

Formularze rejestracyjne:

 

 PROGRAM
Środowisko samorządowe w obronie społeczności lokalnych i regionalnych
13 października 2021, Warszawa

Spotkanie plenarne (10:00 - 12:00).  Teatr Muzyczny „Roma”, ul. Nowogrodzka 49, Warszawa

10:00 Rejestracja i kawa

10:15 Powitanie i wystąpienia przedstawicieli środowiska samorządowego

10:45 Samorządność społeczności lokalnych i regionalnych. Dorobek i przyszłość.

          Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich

11:00 Wartości i przywództwo w społecznościach lokalnych

          prof. Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński

11:15 Wyzwania stojące przed samorządem – dyskusja uczestników i wspólna deklaracja

          Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, prezes Stowarzyszenia Tak! Samorządy dla Polski

11:50 Przyjęcie apelu środowiska samorządowego „W obronie społeczności lokalnych i regionalnych   

Apel środowiska samorządowego (13:00-14:00)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa

13:00 Prezentacja i przekazanie apelu środowiska samorządowego „W obronie społeczności lokalnych i regionalnych” na ręce Marszałka i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Do pobrania