Ogólne

Zmiana warty na stanowisku Sekretarza Strony Samorządowej KWRiST


27 września 2021

Specustawa budżetowa na 2021, zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 i podatki lokalne, a także ochrona sygnalistów i ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to tylko niektóre tematy omawiane na posiedzeniu KWRiST, które odbyło się w poniedziałek, 27 września. Kluczowym punktem była zmiana Sekretarza Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Po 22 latach pełnienia funkcji Sekretarza Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Andrzej Porawski zrezygnował ze stanowiska. Na jego miejsce został wybrany Marek Wójcik. W trakcie posiedzenia odbyło się uroczyste pożegnanie Andrzeja Porawskiego i powitanie nowego Sekretarza Strony Samorządowej.

- W samorządzie terytorialnym zakochałem się w 1981 r. i - pomimo wielu różnych propozycji „z Warszawy” - przez te wszystkie lata pozostałem i pozostaję mu wierny. Piękno samorządu terytorialnego tkwi bowiem w jego różnorodności – mówił Andrzej Porawski, który funkcję Sekretarza Strony Samorządowej KWRiST pełnił nieprzerwanie od 1999 r.

Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego składali Andrzejowi Porawskiemu koledzy samorządowcy. W imieniu Strony Rządowej Paweł Szefernaker, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym wręczył Andrzejowi Porawskiemu szablę generalską.

Nowym Sekretarzem Strony Samorządowej KWRiST został Marek Wójcik, samorządowiec, Wiceminister Administracji i Cyfryzacji w latach 2014 - 2015, a obecnie Pełnomocnik ds. Legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich.

Po zakończeniu części oficjalnej Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.

Sygnaliści, koroner, gminy uzdrowiskowe

Posiedzenie KWRiST rozpoczęło się od informacji strony rządowej na temat działań legislacyjnych dotyczących koronera i kolumbariów. Przedstawił ją Wojciech Labuda, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci, który przypomniał, że prace nad zmiana ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych rozpoczęły się jeszcze w 2015 r. Wówczas też rząd postanowił uregulować w odrębnej ustawie procedurę stwierdzania zgonu, czyli instytucję tzw. koronera. – W lutym 2021 r. postanowiliśmy powrócić do koncepcji kompleksowej reformy przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Obecnie rząd pracuje nad dwoma projektami ustaw (projekt nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych). W nowej ustawie, która ma zastąpić archaiczną obecnie już regulację z 1952 r. znalazły się zarówno przepisy dotyczące budowy kolumbariów, jak również regulujące funkcjonowanie instytucji koronera. Jeżeli chodzi o lokowanie kolumbariów, to projekt przewiduje minimalną odległość od zabudowy mieszkaniowej – 35 metrów – na terenach zwodociągowanych. Jeżeli chodzi o koronerów, to rząd skupia się przede wszystkim na cyfryzacji procesu wystawiania kart zgonu – wyjaśniał Wojciech Labuda, dodając, że rząd chce aby nowe prawo weszło w życie w czerwcu 2022 r.

W kolejnym punkcie „spraw różnych” porządku obrad Komisja omówiła problem wsparcia finansowego dla gmin uzdrowiskowych. Chodzi o 45 gmin, które w sposób szczególny ucierpiały na skutek pandemii COVID-19. Raz dlatego, że nie miały możliwości pobierać opłaty uzdrowiskowej, dwa dlatego, że znacznie mniejsza liczba kuracjuszy wpłynęła negatywnie na działalność gospodarczą firm i osób fizycznych ich obsługujących. W konsekwencji gminom uzdrowiskowym spadły dochody z podatków PIT i CIT. Pozostały natomiast wydatki na utrzymanie infrastruktury uzdrowiskowej, czy konieczność „dotowania” spółek wodociągowych, czy transportu publicznego, które również poniosły straty. – Co więcej gminom uzdrowiskowym grozi w przyszłym roku zmniejszenie subwencji uzdrowiskowej. Dlatego proponujemy zmianę treści art. 49 ustawy o uzdrowiskach w sposób, który zagwarantuje nam subwencję uzdrowiskową na poziomie wpływów z opłaty uzdrowiskowej z roku 2019. W sumie ubiegamy się o kwotę 25 mln zł do podziału na 45 gmin uzdrowiskowych – mówiła Anna Mieczkowska, Prezydent Kołobrzegu.

Gminy uzdrowiskowe wnioskowały także, aby specjalna pula środków „na unowocześnienie infrastruktury i wzrost konkurencyjności polskich uzdrowisk” została przewidziana w Polskim Ładzie.

Ostatecznie KWRiST postanowiła, że po przedstawieniu wszelkich danych i propozycji na piśmie dyskusja będzie kontynuowana.

Strona Samorządowa, po raz kolejny, skierowała do rządu pytanie o stan prac nad przepisami dotyczącymi ochrony sygnalistów. Przypomnijmy, że temat ten został wywołany przez Stronę Samorządową (konkretnie przez Grzegorza Kubalskiego, Zastępcę Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich) na posiedzeniu KWRiST 25 sierpnia br.

- Ta ustawa do końca grudnia będzie musiała zostać wdrożona w naszych urzędach, a – jak do tej pory – nie mamy żadnego sygnału jaki jest stan prac jnad tym aktem prawnym – mówił Marek Wójcik.

Odpowiedzi udzielił Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej. – Projekt od kilku tygodni jest przygotowywany w naszym resorcie. W najbliższym tygodniu zostanie przedstawiony na Zespole programowania prac rządu, jeżeli uzyska wpis, to zostanie poddany całemu procesowi legislacyjnemu, m.in. konsultacji – wyjaśniał Wiceminister Szwed.

Specustawa budżetowa na 2021, ustawa wdrożeniowa i podatki lokalne

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wyraziła także zgodę (wniosek Ministerstwa Finansów) na pilne zaopiniowanie przez właściwy Zespół KWRiST projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Nowy Sekretarz Strony Samorządowej Marek Wójcik wyraził wątpliwość, czy KWRiST powinna opiniować projekt, który został już skierowany do prac w Sejmie. Ostatecznie jednak Komisja zadecydowała, ze zostanie on obiegowo zaopiniowany, tak aby jego ocena skutków regulacji (OSR) mógł zostać uzupełniony o stosowną informację.

KWRiST wyraziła także zgodę na zaopiniowanie przez stosowny Zespół projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 pod warunkiem, że posiedzenie tego Zespołu odbędzie się w przededniu posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów, na którym ma zostać przyjęta jego ostateczna wersja. Uwagi zgłoszone do tego projektu przez organizacje samorządowe dotyczą m.in. Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy. Strona Samorządowa upomina się, aby miał on kompetencje takie same jak inne komitety monitorujące przewidziane w jej treści, a więc m.in. do zatwierdzania kryteriów wyboru projektów.

Natomiast do wspólnego rozpatrzenia przez dwa Zespoły KWRiST (Finansów i Infrastruktury) i bez prawa do wydania wiążącej opinii skierowany został projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczący opodatkowania terenów kolejowych.

W trakcie posiedzenia nowy Sekretarz Strony Samorządowej Marek Wójcik wyraził także oburzenie i ubolewanie zachowaniem Strony Rządowej, która skierowała do prac w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który przewiduje ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych do 70m2.

- Projekt był omawiany na posiedzeniu KWRiST 6 września br., ustalono wówczas, że prace nad nim będą kontynuowane przez Zespoły KWRiST. Zostaliśmy po raz kolejny przez Stronę Rządową zlekceważeni – mówił Marek Wójcik. Sekretarz Strony Samorządowej dodawał, że samorządy nie są przeciwne temu projektowi, chcą jedynie, aby proces budowlany takich budynków przebiegał w sposób bezpieczny i aby były one bezpieczne w użytkowaniu.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor