Ogólne

Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych


16 czerwca 2012

Komisja Sekretarzy Miast UMP pozytywnie oceniła większość propozycji zawartych w poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o pracownikach samorządowych. Na szczególną uwagę zasługuje ustawowe zdefiniowanie pojęcia „wolne stanowisko urzędnicze”. Środowisko samorządowe od dawna tego oczekuje. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można uzupełniać powstające wakaty również w drodze awansów wewnętrznych, przenosząc na wolne stanowisko pracownika zatrudnionego w grupie urzędników samorządowych. Zapis taki legalizuje awanse wewnętrzne bez konieczności ogłaszania za każdym razem naboru zewnętrznego. Pozwoli to pracodawcy racjonalnie wykorzystać zatrudnioną kadrę urzędniczą, tworzy też silny czynnik motywujący. Ale awans wewnętrzny będzie ograniczony do jednej grupy zatrudnienia. Oznacza to, że pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym nie można będzie awansować na stanowisko urzędnicze bez naboru zewnętrznego.

Nie wzbudziły natomiast aprobaty sekretarzy propozycje bezpośrednio ich dotyczące Zapis, że każdorazowy wakat na stanowisku sekretarza związany będzie z koniecznością ogłoszenia naboru "nie później niż w ciągu 3 miesięcy od opróżnienia stanowiska". niweczy awans wewnętrzny na to stanowisko. Zatrudnienie sekretarza powinno być możliwe w dwóch wariantach: przewidywany w projekcie ustawy nabór w ciągu 3 miesięcy oraz awans wewnętrzny w ramach tej samej grupy kierowniczych stanowisk urzędniczych nowy art. 20 ust. 2. ustawy o pracownikach samorządowych.

Wątpliwość budzi uchylenie możliwości obsadzenia stanowiska sekretarza w drodze powierzenia obowiązków. W praktyce zdarza się, że na tak odpowiedzialne stanowisko trudno w krótkim czasie zatrudnić odpowiednią osobę (ogłoszenie o rekrutacji, proces wyboru, itp.). W tym czasie stanowisko pozostaje nieobsadzone, urząd pozostaje bez faktycznego kierownika (co ma znaczenie np. w dużych miastach, gdzie prezydent nie zawsze znajdzie czas by na bieżąco, w natłoku innych zadań, kierować podległymi pracownikami), a przepisy prawa nie przewidują stanowiska zastępcy. W tym stanie rzeczy zasadne byłoby umożliwienie powierzenia stanowiska sekretarza "tymczasowej" osobie (zwłaszcza pracownikowi danego urzędu), nie dłużej jednak niż np. na 3 miesiące.

Projekt ustawy rozszerzył zastosowanie instytucji zarządzenia zastępczego wojewody również do relacji typowo pracowniczych: pracodawca – pracownik samorządowy. W przypadku wezwania do rozwiązania stosunku pracy z uwagi na prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, wojewoda wzywałby organ do podjęcia stosownych działań. W przypadku bezczynności organu podejmowałby zarządzenie zastępcze, czyli rozwiązywałby stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym urzędniczym, doradcą, asystentem, a także pracownikiem zatrudnionym na stanowisku pomocniczym i obsługi. Miejmy nadzieje, że będzie to dotyczyło sporadycznych przypadków.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor