Ogólne

Apel Strony Samorządowej dot. oszacowania skutków finansowych Programu Polski Ład dla JST

Cofnij

19 maja 2021

Szanowny Pan

Mateusz MORAWIECKI

Prezes Rady Ministrów RP

W sobotę, 15 maja, koalicja rządząca przedstawiła program reform pod nazwą Polski Ład, które – według szacunków przedstawionych w dniu 17 maja br. przez przedstawicieli resortu finansów – w zakresie udziałów we wpływach JST z podatku PIT spowodują kolejny ubytek, tym razem w kwocie 10-11 mld zł. Mając na uwadze, że udział w podatku od osób fizycznych stanowi dla jednostek samorządu terytorial­nego naj­większe źródło dochodów własnych, służące finansowaniu zadań związanych z oświatą, komu­nikacja publiczną, drogownictwem itp., w imieniu organizacji tworzących Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i ST zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień:

  1. Na jakim poziomie szacowany jest ubytek dochodów JST w skali roku (na przykładzie 2022 roku) z związku z nowymi propozycjami rozwiązań w zakresie opodatkowania PIT ? W szczególności prosimy o podanie skutków finansowych dla JST ogółem dla każdej z propozycji, to jest z tytułu:

– powszechnego podniesienia kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem PIT do wys. 30 tys. zł,

– podwyższenia progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł,

– wprowadzenia zerowego PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego (do wysokości progu podatkowego),

– wprowadzenia współczynnika korygującego (wyższe koszty uzyskania przychodu) dla osób zarabia­jących między 6 tys. zł a 10,5 tys. zł.

  1. Na jakim poziomie szacowany jest wzrost dochodów JST w skali roku (na przykładzie 2022 roku) z związku z propozycją polegającą na całkowitej likwidacji możliwości odliczenia od podatku PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne ?
  2. Na jakim poziomie szacowana jest łączna (zbiorcza) zmiana dochodów JST w skali roku (na przy­kładzie 2022 roku) oraz do 2030 r. w związku z wszystkimi nowymi propozycjami rozwiązań w zakre­sie opodatkowania PIT? Jakie są w związku z tym szacunki zmian dla poszczególnych kategorii JST?
  3. Prosimy o potwierdzenie informacji o konieczności zwiększenia udziału JST w PIT rekompensującego ubytek dochodów z PIT w celu zagwarantowania możliwości pełnego finansowania bieżących zadań własnych odpowiednio: z 10,3 pkt proc do 12,0 pkt proc. dla miast na prawach powiatu, z 8,1 pkt proc. do 9,1 pkt proc. dla gmin i z 2,2 pkt proc. do 2,5 pkt proc. dla powiatów oraz z 0,35 pkt proc. do 0,38 pkt proc. dla województw.
  4. Prosimy o podanie, na jakim poziomie szacowana jest wielkość subwencji inwestycyjnych dla JST na 2022 r. i na lata do 2030 r. oraz wskazanie proponowanych sposobów jej rozdysponowania.

Z poważaniem

Krzysztof IWANIUK
Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Grzegorz CICHY
Prezes Unii Miasteczek Polskich

Zygmunt FRANKIEWICZ
Prezes Związku Miast Polskich

Tadeusz TRUSKOLASKI
Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

Andrzej PŁONKA
Prezes Związku Powiatów Polskich

Olgierd GEBLEWICZ
Prezes Zarządu Związku Województw RP