Statut


STATUT UMP (tekst jednolity z dnia 3 czerwca 2019 r.)

Załącznik do uchwały nr 22/2019 r.
Rady Fundacji Unia Metropolii Polskich
z dnia 3 czerwca 2019 r.

STATUT FUNDACJI “UNIA METROPOLII POLSKICH imienia Pawła Adamowicza”

(tekst jednolity z dnia 3 czerwca 2019 r.)

I. NAZWA FUNDACJI, PRZEDMIOT I CEL DZIAŁANIA

 

§ 1

 1. Ustanawia się Fundację pod nazwą “Unia Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza”, dalej określana jako „Fundacja”.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach – tekst jednolity (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203).
 3. Fundacja jest ogólnopolską organizacją jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 5 ust. 3 i art. 20 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 23 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759).

§ 2

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej;
 2. tworzenie podstaw kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego;
 3. promocja inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych;
 4. wspólne rozwiązywanie specyficznych problemów wielkich miast;
 5. współpraca z organami państwa oraz organizacjami ogólnopolskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi dla zwiększenia roli metropolii w państwie i integracji europejskiej.

II. FORMY DZIAŁANIA

§ 3

Fundacja realizuje swoje statutowe cele poprzez:

1. sponsorowanie:

a) banku informacji;

b) badań, analiz, ekspertyz i consultingu dla swoich członków i ich regionów;

c) wszelkich projektów ustawodawczych, uwzględniających szczególną rolę i skalę problemów metropolii w państwie;

d) ogólnopolskich programów restrukturyzacyjnych przeznaczonych dla członków Fundacji i ich regionów;

e) szkoleń i działalności wydawniczej, związanej z rolą miasta w kulturze i cywilizacji.

2. organizowanie:

a) konferencji prezydentów metropolii polskich i zagranicznych;

b) spotkań członków władz miejskich;

c) seminariów, konwersatoriów i paneli z udziałem polityków i ekspertów, poświęconych problematyce miejskiej i metropolitalnej;

d) innych działań na rzecz metropolii polskich.

III.  FUNDATORZY

§ 4

Założycielami–fundatorami Fundacji są osoby prawne – miasta metropolie: Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Szczecin, m.st. Warszawa i Wrocław działające za pośrednictwem swych upełnomocnionych przez Zarządy reprezentantów.

§ 5

Fundacja może prowadzić swoją działalność także na rzecz innych miast polskich.

§ 6

Członkostwo w Fundacji nie wyklucza członkostwa w innych organizacjach międzykomunalnych.

§ 7

Osoby prawne, które w szczególny sposób przyczynią się do rozwoju Fundacji, mogą uzyskać tytuł honorowych fundatorów z prawem powołania upełnomocnionych przedstawicieli do Rady Fundacji. Decyzje w powyższej sprawie wymagają uchwały Rady Fundacji, podjętej jednogłośnie.

IV. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 8

 1. Początkowy majątek Fundacji w postaci funduszu założycielskiego stanowi kwota 70.000.000 złotych wniesiona w równych częściach przez fundatorów równocześnie z ustanowieniem Fundacji.
 2. Dochodami Fundacji mogą być:

a) składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Radę Fundacji;

b) darowizny, zapisy i subwencje w formie pieniężnej, ruchomości, nieruchomości, prawa itp.;

c) odsetki od lokaty kapitałów;

d) inne wpływy.

§ 9

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 10

Uchwały organów kolegialnych Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równości liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 11

Fundacja realizując swe cele statutowe współdziała z:

 1. krajowymi i regionalnymi organizacjami samorządu terytorialnego;
 2. krajowymi i regionalnymi organizacjami samorządu gospodarczego;
 3. międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi podobne cele do określonych w pkt 1 i 2.

V. ORGANY FUNDACJI

§ 12

 1. Wszystkie osoby prawne, które podpisały akt ustanowienia Fundacji, przez swoich przedstawicieli tworzą Radę Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 1b oraz § 7.

1a. W skład Rady Fundacji mogą wejść, z głosem doradczym, przedstawiciele innych osób prawnych, których udział przyczynić się może do realizacji celów Fundacji. Decyzje w powyższej sprawie podejmuje Rada Fundacji.

1b. Postanowienie ust. 1a stosuje się , w szczególności, do przedstawicieli: związków metropolitalnych, związków jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – jeżeli związek metropolitalny, związek albo stowarzyszenie nie ma charakteru ogólnopolskiego, a w jego skład wchodzi osoba prawna, o której mowa w ust. 1 albo w § 7, przy czym reprezentowanemu w ten sposób związkowi metropolitalnemu, związkowi albo stowarzyszeniu przysługuje tytuł honorowego partnera Fundacji.

 1. Rada realizując cele Fundacji określone w § 3, m.in:

a) zatwierdza plan działalności rocznej lub wieloletni;

b) zatwierdza plany finansowe;

c) przyjmuje sprawozdania z działalności;

d) przyjmuje i zatwierdza bilans;

e) udziela absolutorium Zarządowi;

f) uchwala zmiany statutu Fundacji.

 1. [uchylony]
 2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
 3. Rada Fundacji wybiera Zarząd Fundacji jako organ wykonawczy.
 4. Wyboru Przewodniczącego Rady i poszczególnych członków Zarządu dokonuje się jawnie. Jeżeli jednak członek Rady zażąda tajności, wówczas Rada w głosowaniu zdecyduje, czy wybory będą jawne czy tajne.
 5. Wybranym jest ten kandydat, który otrzymał najwięcej głosów. W przypadku, gdy dwóch kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, za wybranego uważa się kandydata starszego wiekiem.
 6. Rada Fundacji, jako organ statutowy ogólnopolskiej organizacji jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z art. 23 ustawy
  z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. Nr 90, poz.759), wyznacza dwóch przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 7. Rada Fundacji, jako organ statutowy ogólnopolskiej organizacji jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 23 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. Nr 90, poz.759), wyznacza dwóch kandydatów na członków i dwóch kandydatów na zastępców członków Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

§ 13

Rada Fundacji może odwołać Przewodniczącego Rady, Zarząd lub poszczególnych jego członków. Do odwołań § 12 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 14

Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego Rady oraz Prezesa Zarządu i pozostałych jego członków (co najmniej trzech), w tym Sekretarza i Skarbnika.

§ 15

 1. Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem § 16, zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i przewodniczy im.
 2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady Fundacji z własnej inicjatywy, oraz na wniosek co najmniej trzech członków Rady albo na wniosek Zarządu.
 3. Posiedzenie Rady odbywane na wniosek, o którym mowa w ust. 2, zwołuje się w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku; takie posiedzenie Rady Fundacji winno odbyć się w terminie nie późniejszym niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku.

§ 16

Jeżeli Przewodniczącego Rady nie wybrano, albo jeżeli Przewodniczący Rady bądź Prezes Zarządu nie może z przyczyn obiektywnych chwilowo pełnić swoich funkcji, wówczas uprawnienia posiada i obowiązki Przewodniczącego Rady wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji, a Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 19 – Sekretarz.

§ 17

Rada Fundacji określa w regulaminie szczegółowe zadania i kompetencje Zarządu i jego Prezesa, wykonywane w zakresie bieżącego prowadzenia spraw Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd działa kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu.
 2. Wszystkie ważniejsze decyzje, a zwłaszcza dotyczące rozporządzania majątkiem Fundacji lub podejmowania zobowiązań, których przedmiot przekracza równowartość 50.000.000 zł, Zarząd podejmuje kolegialnie w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, informując o podjętej decyzji Przewodniczącego Rady.

§ 19

W imieniu Fundacji oświadczenia woli składa Prezes Zarządu i członek Zarządu lub w razie nieobecności Prezesa Zarządu – dwóch członków Zarządu.

 VI. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 20

Likwidacja Fundacji następuje w wyniku uchwały Rady Fundacji.

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..