Ogólne

Cyfrowa niedostępność podmiotów publicznych


21 kwietnia 2021

Żadna z 835 stron internetowych objętych monitoringiem nie jest w 100% zgodna z Wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1. Średnio na każdej stronie zidentyfikowano 35 błędów. Jedynie 22,2% badanych stron posiadało poprawną deklarację dostępności. Tak wynika z opublikowanego przez resort cyfryzacji raportu „Stan dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych – wyniki badania automatycznego za rok 2020”.

Dostępność cyfrowa umożliwia korzystanie ze stron internetowych i aplikacji mobilnych osobom z niepełnosprawnościami. Zapewnienie takiej dostępności jest obowiązkiem prawnym dla podmiotów publicznych w całej Unii Europejskiej.

W Polsce ten obowiązek określa ustawa z 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 848). Ustawa nakłada na Ministra właściwego ds. informatyzacji obowiązek corocznego monitoringu stanu dostępności cyfrowej. W 2020 r. badanie to wykonane było po raz pierwszy.

Żadna z badanych stron internetowych podmiotów publicznych nie była w 100% zgodna z badanymi kryteriami Wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1. Średnio na każdej stronie zidentyfikowano 35 błędów. Jedynie 22,2% badanych stron posiadało poprawną deklarację dostępności.

Pełna analiza danych za rok 2020 będzie możliwa dopiero po zakończeniu badań szczegółowych wybranych 52 stron internetowych podmiotów publicznych. Niemniej już badania szczątkowe pozwalają określać działania niezbędne do wykonania w najbliższym czasie. Są to między innymi:

  • Promocja dostępności cyfrowej wśród podmiotów publicznych,
  • Realizacja szkoleń poświęconych dostępności cyfrowej wśród pracowników podmiotów publicznych,
  • Poszerzanie wykazu wszystkich stron internetowych podmiotów publicznych,
  • Stałe monitorowanie postępów wdrażania dostępności cyfrowej,
  • Udostępnienie poszczególnym podmiotom informacji zwrotnych o zdiagnozowanym stanie dostępności cyfrowej ich stron.

Szczegółowa metodologia badania określona jest w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1524 z 11 października 2018 r. Pierwsza część badania (opisana w tym raporcie) bazowała na testach automatycznych. Jednocześnie prowadzony jest (stan na 31 marca 2021r.) szczegółowy monitoring 52 stron internetowych poprzez testy eksperckie. Planowany jest także monitoring aplikacji mobilnych.

Całościowy raport z trzech części badania opublikowany będzie do 23 grudnia 2021 r.