Ogólne

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich


10 czerwca 2020

W zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej każdy wyborca będzie mógł wybrać, czy oddać głos na wybranego kandydata w lokalu wyborczym, czy skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego.

Możliwość taka wynika z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979).

Terminy dokonywania zgłoszeń

W tegorocznych wyborach prezydenckich korespondencyjnie głosować mogą zarówno wyborcy mieszkający w Polsce (plik do pobrania znajduje się na końcu artykułu), jak i poza jej granicami.

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu tej gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Więcej czasu na dokonanie zgłoszenia mają ci wyborcy, którzy w dniu głosowania (czyli 28 czerwca 2020 r. będą podlegać obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. W takich sytuacjach zgłoszenia należy dokonać do 23 czerwca br.

Natomiast wyborca, który rozpocznie obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych po 23 czerwca, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.

Ustnie, pisemnie lub elektronicznie

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie

e-PUAP. Powinno ono zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona);
  • imię ojca;
  • datę urodzenia;
  • numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
  • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
  • wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Wyborca niepełnosprawny może ponadto zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, jak również tego, aby pakiet wyborczy został mu doręczony do drzwi lokalu, którego adres wskazał w zgłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało w/w wymogów urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Doręczenie pakietu wyborczego

Pakiet wyborczy można odebrać osobiście w urzędzie gminy. Możliwość ta dotyczy tylko tych wyborców, którzy w dniu głosowania (czyli 28 czerwca) nie podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Aby z tej możliwości z korzystać trzeba do zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy.

Pozostałym wyborcom pakiety wyborcze doręczone zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.

W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz informację od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Pakiet wyborczy może zostać także doręczony przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Wyborcom, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłaszali do 16 czerwca, pakiet wyborczy powinien zostać doręczony nie później niż 23 czerwca.

Natomiast wyborcom podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., pakiet wyborczy powinien zostać doręczony nie później niż do 26 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie dotyczy I i II tury wyborów

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy zarówno I tury wyborów, jak i ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania II tury wyborów pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem 28 czerwca 2020 r.

Z możliwości głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów może skorzystać także wyborca, który 28 czerwca głosował w lokalu wyborczym osobiście. Na podjęcie decyzji ustawodawca nie pozostawił jednak dużo czasu. Zamiar głosowania korespondencyjnego w II turze trzeba bowiem zgłosić w poniedziałek 29 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca 2020 r.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor