Ogólne

Stanowisko Komisji Skarbników UMP w sprawie programu Polski Ład


2 czerwca 2021

Stanowisko

Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
w sprawie 
konsekwencji programu Polski Ład na finanse samorządowe

 Dyskusja nt. programu Polski Ład była ukierunkowana na wpływ zaproponowanych rozwiązań na budżety naszych miast, wpływu na jakość życia naszych mieszkańców i całego podsektora finansów publicznych – finansów samorządowych.

Nie otrzymaliśmy od Rządu informacji nt. wpływu zaproponowanych rozwiązań na nasze budżety, pomimo prośby skierowanej do Premiera RP w dniu 18 maja br. i do Ministra Finansów o udostępnienie informacji o skutkach zaproponowanych rozwiązań.

Według szacunków przedstawionych w mediach przez przedstawicieli resortu finansów
– budżety samorządowe zostaną uszczuplone o kolejne 10-11 mld zł (ok. 20% obecnych dochodów z tego tytułu), dla Miast UMP oznacza to ubytek ok. 3,2 mld zł. Udział w podatku od osób fizycznych stanowi dla jednostek samorządu terytorial­nego naj­większe źródło dochodów własnych, służące finansowaniu zadań związanych z oświatą i edukacją, kulturą, utrzymaniem i remontem dróg oraz komu­nikacja publiczną (głównie wydatki bieżące). Ubytek ma być zniwelowany nową subwencją dla samorządów na cele inwestycyjne (wydatki majątkowe). Subwencja ma pełnić rolę zryczałtowanej rekompensaty wpłacanego podatku VAT z tytułu zrealizowanych przez JST inwestycji na cele publiczne. Nie znamy szczegółowych założeń projektu oraz prognozowanych kwot wsparcia samorządów.

 

W opinii Komisji Skarbników UMP – w celu zapewnienia realizacji zadań obligatoryjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem wspólnot lokalnych niezbędne są pilne działania w kierunku:

1) wypracowania mechanizmu rekompensaty ubytku w dochodach bieżących. Proponujemy by ten ubytek został zrekompensowany poprzez zwiększenie udziału w podatku PIT o 11,91% (dla gmin o 9,1%, powiatów o 2,44%, miast na prawach powiatu o 11,53%, województw o 0,38%).

2) zawieszenie reguł limitacji długu z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych co najmniej do końca 2023 roku.

 

Nie negujemy potrzeby wprowadzenia subwencji rozwojowej, o którą apelujemy od lat.

Uważamy ją za dobre rozwiązanie dla finansów publicznych – jako dodatkowe źródło wspierania inwestycji samorządowych. Subwencja ta nie może zastąpić dochodów bieżących samorządów, z których finansowane są zadania o charakterze bieżącym (pensje dla nauczycieli, utrzymanie i remonty dróg).

 

Przewodniczący Komisji Skarbników Miast UMP

Krzysztof Mączkowski

Skarbnik Miasta Łodzi

 

Do pobrania