Ogólne

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie


30 grudnia 2009

 1. Unia Metropolii Polskich z satysfakcją przyjmuje oparcie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 na polaryzacyjno-dyfuzyjnym modelu rozwoju oraz przyjęcie w projekcie zasady koncentracji tematycznej i przestrzennej interwencji państwa.
 2. Unia Metropolii Polskich w szczególności docenia przyjęcie za zasadniczy element celu 1 Strategii: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów - podcel 1: Wzmacnianie funkcji metropolitalnych największych ośrodków miejskich kraju. Za trafne uważamy podstawowe sformułowania kierunków działania w ramach powyższego podcelu:
  • rozwijanie powiązań infrastrukturalnych i instytucjonalnych między wszystkimi miastami – węzłami sieci w układzie międzynarodowym i krajowym,
  • wzmacnianie funkcji metropolitalnych w sferze gospodarki, nauki i kultury oraz wzmacnianie roli ośrodków edukacji na poziomie wyższym – tworzących warunki dla gospodarki opartej na wiedzy,
  • wspieranie rozwiązań integrujących przestrzeń obszarów metropolitalnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, zbiorowego transportu multimodalnego, usług komunalnych.
 3. Unia Metropolii Polskich wyraża przekonanie, że niezbędnym warunkiem pełnej realizacji tak określonego celu jest upodmiotowienie obszarów metropolitalnych, tj. utworzenie metropolitalnych jednostek samorządu terytorialnego we wszystkich dwunastu obszarach metropolitalnych. Uważamy za niezrozumiałe niezaklasyfikowanie w projekcie KSRR Białegostoku i Rzeszowa - obok Lublina głównych ośrodków Polskich Wschodniej - jako metropolii.
 4. Unia Metropolii Polskich docenia fakt, iż projekt Strategii postuluje odejście oparcia polityki regionalnej na jednostkach administracyjnych w stronę przyjęcia za podstawowy układ odniesienia obszarów funkcjonalnych. Zwracamy jednak uwagę, że projekt nie jest w tej kwestii konsekwentny. Województwa pozostają nadal głównym odniesieniem analiz i projektowanych działań.
 5. Unia Metropolii Polskich podkreśla także wagę działań zmierzających do poprawienia dostępności transportowej miast metropolitalnych z ich otoczenia. Poprawa dostępności miasta centralnego - zarówno drogowa, jak i w zakresie transportu publicznego - ma istotne znaczenie nie tylko dla dyfuzji rozwoju z centrum metropolii na jej otoczenie, ale w wielu przypadkach jest zasadniczym warunkiem rozwoju samych metropolii. W tym kontekście zwracamy uwagę na konieczność integracji zarządzania transportem publicznym na obszarach metropolitalnych oraz potrzebę inwestycji w transport szynowy, w tym zwłaszcza w tzw. kolej aglomeracyjną.
 6. Unia Metropolii Polskich zwraca uwagę, że sformułowane w projekcie Strategii dążenie do wzmocnienia urbanizacji Polski wymaga ze strony Państwa podjęcia bardziej aktywnej roli w zakresie mieszkalnictwa oraz przygotowania terenów osiedleńczych. Warunkiem wstępnym takiego zaangażowania jest wypracowanie wzorem licznych innych krajów europejskich mechanizmów prognozowania terytorialnego rozkładu zapotrzebowania na uzbrojone obszary pod budownictwo mieszkaniowe oraz terytorialnego rozkładu zapotrzebowania na nowe mieszkania. W szczególności zwracamy uwagę, że polityka Państwa powinna być nastawiona w pierwszym rzędzie na wspieranie budownictwa mieszkaniowego w ośrodkach metropolitalnych i regionalnych, które powinny stać się miejscem pożądanego osiedlenia dla młodych absolwentów, w tym z terenów wiejskich.
 7. Unia Metropolii Polskich, w świetle kluczowej roli, jaką rozwój metropolii i ośrodków regionalnych odgrywa dla możliwości rozwoju całego Kraju, którą to rolę projekt Strategii docenia, wskazuje na konieczność zagwarantowania samorządom wielkich miast odpowiedniego miejsca w programowaniu polityki metropolitalnej i miejskiej. Zwracamy uwagę, że doświadczenia w tej mierze związane z przygotowywaniem przez samorządy województw regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-13 były niesatysfakcjonujące.

 

Do pobrania


Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor