Ogólne

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie projektu ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Cofnij

18 września 2008

 1. Unia Metropolii Polskich wyraża zadowolenie z faktu podjęcia przez Rząd RP inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do utworzenia jednostek administracyjnych obejmujących obszary metropolitalne, co było postulatem UMP zgłaszanym od początku jej działalności.
   
 2. Projekt ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz o zmianie niektórych innych ustaw za główny cel wprowadzenia struktur administracyjnych na obszarach metropolitalnych przyjmuje utworzenie nowych ram prawnych dla obligatoryjnych i dobrowolnych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego na tychże obszarach. Współpraca taka jest już obecnie bogata, przyjmuje formy publicznoprawne - związków komunalnych, porozumień oraz prywatnoprawne - spółek komunalnych czy umów cywilnoprawnych. Na obszarach metropolitalnych powstało także szereg instytucji o charakterze politycznym, których celem jest koordynacja współpracy jednostek samorządu terytorialnego (rady metropolitalne, kolegia, stowarzyszenia). 
 3. Przedkładany projekt ustawy nie zawiera w uzasadnieniu analizy stanu współpracy komunalnej na obszarach metropolitalnych, która mogłaby być punktem wyjścia prac nad kwestią ustroju obszarów metropolitalnych i koniecznych zmian prawnych w zakresie współdziałania jednostek samorządu na obszarach metropolitalnych (wymóg poprawnej legislacji). W tym kontekście wprowadzanie obligatoryjnej struktury jaką jest zespół metropolitalny nie ma należytego uzasadnienia praktycznego wymaganego dla tego typu decyzji politycznych.
 4. Najważniejszą ‘wartością dodaną’ proponowanych nowych rozwiązań legislacyjnych jest próba uspójnienia planów zagospodarowania przestrzennego gmin, które wejdą w skład projektowanych zespołów metropolitalnych. Jednak brak wyraźnego rozdzielenia materialnoprawnego zakresu ustaleń planistycznych podejmowanych przez związek i gminy może prowadzić do sporów kompetencyjnych i opóźniania prac planistycznych na obszarach metropolitalnych.
 5. Wątpliwości budzi szereg podstawowych rozwiązań proponowanych w ustawie:
  1. utworzenie metropolitalnych jednostek administracyjnych z mocy ustawy jedynie w przypadku dwóch najludniejszych obszarów - górnośląskiego i warszawskiego, przy pozostawieniu decyzji w sprawie utworzenia struktur administracyjnych dla pozostałych dziesięciu obszarów metropolitalnych w dyskrecji władzy wykonawczej, w sytuacji, kiedy problemy, które wymagają rozwiązania w tych obszarach są analogicznej natury;
  2. status zespołów metropolitalnych, które - poza brakiem bezpośrednich wyborów do organu stanowiącego - będą posiadały atrybuty jednostek samorządu terytorialnego i będą działały na podstawie przepisów właściwych dla JST, pomimo zastrzeżeń ustawowych, iż tak nie jest;
  3. możliwość powstania zespołów metropolitalnych o znikomych kompetencjach, w skrajnych przypadkach węższych niż dzisiejszy katalog dziedzin współpracy gmin obszarów metropolitalnych;
  4. wyposażenie mających powstać struktur administracyjnych w znikome źródła dochodów;
  5. wprowadzenie zasady głosowania podwójną większością (liczby jednostek samorządu terytorialnego oraz liczby reprezentowanych mieszkańców), która prowadzić może do paraliżu decyzyjnego zespołów metropolitalnych.

 

Do pobrania


Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..