Ogólne

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)


30 grudnia 2009

  1. Unia Metropolii Polskich z zadowoleniem przyjmuje propozycje modyfikacji sieci TEN-T, opracowane w Ministerstwie Infrastruktury i zaakceptowane ostatecznie 2 grudnia br., które będą stanowić polską propozycję planowanej w roku 2010 rewizji wytycznych Unii Europejskiej w tym zakresie. Unia Metropolii Polskich wnosi, aby rządowa propozycja została przedłożona Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i była przedmiotem oceny wszystkich ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Unia Metropolii Polskich zważając na fakt, że strona polska została zobowiązana do opracowania Strategii rozwoju dla I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego (tzw. trasa Via Baltica), który został ustanowiony w 1994 roku na Konferencji Ministrów Transportu Europy i następnie zapisany w Traktacie Akcesyjnym, wnosi o to, aby Via Carpatia łączyła się z Via Baltica, co da jej logiczną kontynuację na północny wschód. Należy także dokończyć inwestycje drogowe w białostockim obszarze metropolitalnym - obwodnicę Wasilkowa oraz przystąpić do prac na odcinku Sochonie - Dobrzyniewo z zachowaniem standardu drogi ekspresowej dwujezdniowej - dokumentacja projektowa jest w fazie znacznego zaawansowania. Prace związane z budową obwodnicy Wasilkowa (odcinek o długości 5,1 km) są zaawansowane w ok. 50%. Inwestycję tę realizowaną poza obszarem Natura 2000 wstrzymano w 2008 r.

Dla Białegostoku realizacja tego ciągu dróg jest kluczowa, ponieważ stanowi on docelową obwodnicę miasta od strony północnej. Jednocześnie Unia Metropolii Polskich widzi uzasadnioną potrzebę budowy w standardzie drogi dwujezdniowej odcinka Korycin - Augustów, którą rząd planuje realizować jako drogę jednojezdniową klasy GP w przekroju 2+1.

Realizacja powyższych inwestycji drogowych jest zawarta w zapisach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Stworzenie odpowiedniego systemu tras tranzytowych o dużej płynności i przepustowości, pozwoli zachować istniejącą integralność obszarów Natura 2000, oraz utrzymać zdrową zasadę zrównoważonego rozwoju w relacjach człowiek-przyroda w regionie o wybitnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i turystyczno-wypoczynkowych.

Unia Metropolii Polskich wnosi, aby jak najszybciej zmodernizować także drogę krajową nr 22 na odcinku Elbląg-Swarożyn - stanowiącą łącznicę pomiędzy drogą ekspresową S 22 łączącą obwód kaliningradzki z autostradą A-1. Rozwiązanie to pozwoli stworzyć alternatywne połączenie, odciążające ruch na Via Baltica, pomiędzy Berlinem a Kaliningradem.

Natomiast w Katowickim Obszarze Metropolitalnym droga S 11 z Poznania powinna być przedłużona do autostrady A-4, a nie kończyć się w Pyrzowicach.

 

Do pobrania


Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor