Ogólne

Z listopadowego posiedzenia Zarządu UMP


8 listopada 2019

O sytuacji finansowej w oświacie, problemach miast z najmem krótkoterminowym oraz o integracji imigrantów dyskutował Zarząd Unii Metropolii Polskich na posiedzeniu 5 listopada 2019 r.

Jednym z ważniejszych punktów listopadowego posiedzenia Zarządu UMP była kwestia finansowania edukacji.

Zarząd UMP dyskutował m.in. nad zasadnością wprowadzenia „koszyka świadczeń oświatowych”, czyli swego rodzaju standardu usług, które samorządy miałyby realizować ze środków otrzymywanej z budżetu państwa subwencji.

Zwrócono także uwagę na konieczność przywrócenia samorządom kształtowania sieci szkół. Obecnie zmiany organizacyjne w oświacie (np. polegające na zamykaniu najbardziej deficytowych, bo nieposiadających uczniów) placówek są często blokowane przez kuratorów oświaty. Jednym z argumentów przemawiających za ograniczeniem kompetencji kuratorów w tym zakresie jest fakt, że nie ponoszą oni finansowych konsekwencji swoich działań.

Zarząd UMP wymienił także informacje na temat podejmowanych i możliwych do podjęcia działaniach sądowych przeciwko Skarbowi Państwa o niedofinansowanie oświaty.

Najem krótkoterminowy

Kolejnym ważnym punktem posiedzenia była dyskusja na temat problemu najmu krótkoterminowego.

Coraz więcej mieszkań w miastach jest udostępnianych w ten sposób turystom. Problemem w ocenie Zarządu UMP - jest to, że najem krótkoterminowy nie jest nigdzie uregulowany, a w konsekwencji samorządy nie mają żadnej możliwości kontroli takiej działalności. Tymczasem doświadczenia pokazują, że lokalne udostępniane turystom są nie tylko uciążliwe dla ich stałych mieszkańców (np. zakłócanie spokoju), ale powodują także i inne problemy (m.in. związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Nie bez znaczenia dla miast jest także aspekt finansowy. Wiele osób utrzymujących się z najmu krótkoterminowego nie płaci bowiem z tego tytułu podatków. Miasta nie mają również praktycznie żadnych możliwości egzekucji opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

Dlatego Zarząd UMP postanowił o wypracowaniu propozycji prawnego uregulowania kwestii najmu krótkoterminowego, która mogłaby być następnie przełożona na konkretne rozwiązania legislacyjne.

Integracja imigrantów

Członkowie Zarządu UMP wymienili także informacje na temat doświadczeń i problemów związanych z przyjmowaniem imigrantów, głównie osób zza naszej wschodniej granicy, przyjeżdżających do Polski w poszukiwaniu pracy. Zwrócili uwagę, że są oni pozytywnym elementem w miastach - pracują, płacą podatki.

Prezydenci miast zwrócili też uwagę, na uciążliwe i długotrwałe procedury związane z uzyskiwaniem prawa do pobytu i pracy w Polsce. Aby temu zaradzić miasta zaczęły otwierać punkty obsługi imigrantów, które pomagają im przebrnąć przez pobytowe formalności.

Jak podkreślali prezydenci miast UMP w integracji imigrantów ważne jest, aby chcieli oni w Polsce pozostać. Tutaj mieszkać i pracować. Dlatego tak ważne jest, aby przyjeżdżali do nas nie tylko sami pracownicy, ale także i ich rodziny.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor