Ogólne

APEL UMP w sprawie zmian w oświacie


16 lipca 2021

System oświaty to newralgiczna, a zarazem kluczowa dziedzina działania państwa. Wszelkie zmiany powinny być realizowane z namysłem, gdyż raz wprowadzone, przynoszą efekty długofalowe i decydują o rozwoju społeczeństwa. Błędy przy ich projektowaniu rzutują na całe pokolenia - trzeba naprawiać je latami.

17 lipca 2021 r. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza wystosowała do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej „Apel o odrzucenie skrajnie szkodliwych dla polskiej oświaty, a przede wszystkim dla polskich dzieci i młodzieży propozycji zmian w prawie oświatowym, tworzonych z pozycji politycznej siły”.

„Polska oświata wychodzi właśnie z bardzo trudnego okresu pandemii, której w dwóch ostatnich latach szkolnych doświadczali uczniowie, nauczycie i rodzice. Przed nami czas powrotu do normalności, szczególnej troski o zdrowie psychiczne uczniów, mądre wyrównywanie zaległości. Do tego potrzebna jest stabilizacja i skoncentrowanie się na kwestiach najważniejszych dla uczniów.” – czytamy w apelu.

Tymczasem Ministerstwo Edukacji i Nauki, zamiast skupić się na rozwiązaniu problemów pomocy uczniom w wyrównywaniu zaległości, wsparcia – również psychologicznego – dla powracających do stacjonarnego nauczania, planuje kolejną rewolucję w oświacie.

Projektowane w resorcie zmiany sprowadzają się do centralizacji, pozbawienia samorządów kolejnych zadań i kompetencji w zarządzaniu oświatą, ograniczaniu wpływu rodziców, uczniów i nauczycieli na ofertę edukacyjną szkoły.

W zamian MEiN proponuje ścisłe podporządkowanie szkół kuratorom oświaty, którzy z organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami mają stać się organami decydującymi w każdej, ważnej dla życia szkoły kwestii: od wyboru dyrektora, poprzez kontrolę poza programowej oferty edukacyjnej szkoły, po decydowanie o sieci szkół w danej jednostce samorządu terytorialnego.

„Przeniesienie wielu kluczowych zadań/uprawnień samorządów do upolitycznionych kuratorów, ograniczenie roli rad rodziców w szkole, prawo do arbitralnego odwołania dyrektora szkoły z ryzykiem procesów karnych to nie wszystko. Pan Minister Czarnek idzie dalej.... Planuje daleko idące zmiany w podstawie programowej, których celem jest podporządkowanie szkoły jedynej słusznej ideologii, odchodzenie od wyzwań dzisiejszego świata oraz ograniczanie znaczenia obecności Polski w strukturach europejskich. To nie pomoże naszym dzieciom w funkcjonowaniu społecznym, czy na rynku pracy. Obraz polskiego systemu oświatowego, w którym szkoła staje się narzędziem w rękach władzy, już znamy: kiedyś z PRL-u, obecnie - z państw autorytarnych.” – czytamy w apelu.

W skierowanym do Posłów i Senatorów wystąpieniu Unia Metropolii Polskich zwraca także uwagę na wady i niejasności proponowanych przez resort edukacji rozwiązań. „Przykładem są przeniesione z prawa karnego propozycje penalizacji dyrektorów szkół. Kurator oświaty zacznie spełniać funkcje quasi - prokuratorskie, a efektem jego działań stanie się wywołanie strachu i <<efektu mrożącego>> wśród dyrektorów, niby bardziej podporządkować ich poleceniom kuratoryjnego zwierzchnika.”.

W ocenie Unii Metropolii Polskich skutkiem zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmian będzie spadek jakości kształcenia. Również dlatego, że coraz trudniej będzie znaleźć osoby chętne do pracy jako nauczyciele. „(…) propozycje dotyczące zwiększenia czasu pracy, pensum dydaktycznego czy zmianę zasad awansu zawodowego nauczycieli, może zabraknąć motywacji do podejmowania zatrudnienia w tym zawodzie. Już w tej chwili są problemy z pozyskaniem kadry nauczycielskiej i chętnych do objęcia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych. Musimy zrobić wszystko, aby zachęcać do podejmowania pracy w oświacie, a nie wprowadzać w życie rozwiązania, które w praktyce zniechęcą do pracy w szkole lub będą umacniały negatywną selekcję do zawodu nauczycielskiego.”.

Wystąpienie Unii Metropolii Polskich kończy się skierowanym do Posłów i Senatorów apelem o nie przykładanie ręki do demontażu polskiej oświaty.

„Szkoła nie jest własnością rządu, ani jakiejkolwiek partii. Tworzą ją różni interesariusze reprezentowani przez społeczności lokalne, organy prowadzące, dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, uczniów, którzy wspólnie powinni wypracowywać optymalny model jej działania. A wszystkie działania powinny służyć dzieciom i młodzieży.” – czytamy w apelu Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Do pobrania