Z naszych miast

Jaki będzie Lublin w 2030 roku?


9 września 2020

Badania ankietowe, wywiady z przedstawicielami biznesu oraz przedsiębiorcami, warsztaty przyszłości, czy prace grup ekspertów – to tylko niektóre z działań partycypacyjnych i społecznych podejmowanych w trakcie prac nad Strategią Lublin 2030. Dotychczas Miasto zgromadziło już około 12 tysięcy opinii mieszkańców.

Określając wizję i priorytety rozwoju Lublina w kolejnej dekadzie zależy nam, aby tę przyszłość współtworzyło jak najszersze grono osób. Każdy z nas patrzy na swoje miasto z perspektywy własnych potrzeb, planów oraz doświadczeń. Znamy zarówno mocne, jak i słabe strony Lublina, dlatego każdy głos jest niezwykle ważny w budowaniu wizji rozwoju miasta przyszłości. Badanie ankietowe jest jednym z wielu działań partycypacyjnych i społecznych podejmowanych w trakcie przygotowywania dokumentu Strategia Lublin 2030 – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Aktualnie trwają badania ankietowe wśród mieszkańców Lublina. W najbliższym czasie 1800 wylosowanych gospodarstw domowych otrzyma list od Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka z zaproszeniem do udziału w badaniu. Papierowe ankiety zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych wylosowanych adresów. Dostępne metody udziału w badaniu to wypełnienie ankiety w formie papierowej i bezpłatne odesłanie jej w dołączonej kopercie lub wypełnienie ankiety on-line. W przypadku niewykorzystania tych sposobów, od października do końca listopada wylosowane gospodarstwa domowe odwiedzą ankieterzy, którym będzie można przekazać wypełnioną ankietę, bądź odpowiedzieć na pytania w ich obecności. Ankieterzy są zobowiązani do zachowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie epidemii Covid-19.

W badaniu może wziąć udział każda pełnoletnia osoba mieszkająca, nie tylko zameldowana, w jednym z losowo wybranych gospodarstw domowych. Udział w badaniu mogą wziąć także cudzoziemcy. Badanie jest anonimowe, nie wymaga przygotowania lub specjalistycznej wiedzy, zajmuje około 40 minut. Ankieta dostępna jest pod adresem: 2030.lublin.eu/ankieta.

Kolejne działania, które podejmie Miasto Lublin w pracach nad Strategią Lublin 2030 to działania ekspertów w ramach Tematycznych Grup Roboczych. Skupią się one wokół 12 linii tematycznych dotyczących kluczowych obszarów dla długofalowego rozwoju Lublina. Są to: akademickość, dobre sąsiedztwo, edukacja, gospodarka i przemysły kreatywne, kultura i czas wolny, metropolia, miasto społecznie wrażliwe, miasto zielone, partycypacja, sport, turystyka, urbanistyka i mobilność miejska. Wykorzystując wyniki działań partycypacyjnych i badań, grupy robocze wytyczą strategiczne cele i działania określające sposób działania miasta w kolejnej dekadzie.

Do 21 września trwa rekrutacja do udziału w „Future Game”, grze edukacyjnej poświęconej zmianom klimatycznym, która odbędzie się 26 września. Natomiast do 29 września można zgłaszać się do udziału w warsztatach przyszłości poświęconych planowaniu przestrzeni miasta oraz trosce o relacje międzyludzkie. Warsztaty odbędą się 3 października. Organizacją tych wydarzeń zajmuje się Lubelska Grupa Badawcza – partner społeczny projektu.

Obecnie trwa także rekrutacja do spotkań grup fokusowych, a jesienią odbędzie się seria 14 spotkań tematycznych dla przedstawicieli lubelskiego biznesu i środowiska akademickiego.

Dotychczas zgromadzono już około 12 tysięcy opinii mieszkańców. Analiza tych danych wskazuje, że mocne strony Lublina to m. in. skokowy rozwój miasta w ostatnich latach, który doprowadził do nadrobienia zaległości rozwojowych, bogata oferta wydarzeń kulturalnych, zieleń w mieście, łączenie zalet dużego miasta z doświadczeniem spokoju i kameralności, czy wyjątkowość Starego Miasta i zrewitalizowanego Placu Litewskiego. W perspektywie 2030 roku większość mieszkańców chce widzieć Lublin, jako ekologiczne miasto przyszłości, ale jednocześnie z wygodną infrastrukturą i zrewitalizowanym centrum. Ważny jest także dynamiczny rozwój i wzrost ilości miejsc pracy.

Źródło: www.lublin.eu

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor