Ogólne

Koronawirus. Sesje gminnych rad bez udziału publiczności


15 marca 2020

Wojewoda Dolnośląski wydał polecenie organom stanowiącym gmin, powiatów i województw samorządowych odbywania sesji bez udziału mieszkańców i publiczności pismo z 12 marca 2020 r. nr NK-N.40.29.2020.SP1).

- Na podstawie art 11 ust 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U., z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa, czasowe obradowanie na sesjach rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa bez udziału mieszkańców i publiczności w terminie od 12 marca do 31 marca 2020 r. - czytamy w poleceniu Jarosława Obremskiego, Wojewody Dolnośląskiego z 12 marca 2020 r. nr NK-N.40.29.2020.SP1.

W ocenie Wojewody pozwala na to fakt, iż obrady rad gmin (powiatów) oraz sejmików województwa są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przypomnijmy, że obowiązek transmitowania obrad rady gminy wynika z art. 20 ust. 1b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.; dalej u.s.g.). Przepis ten stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Należy także pamiętać, że zgodnie z brzmieniem art. 11b u.s.g, działalność organów gminy jest jawna, natomiast ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw (ust. 1). Natomiast zgodnie z brzmieniem ustępu 2 art. 11b u.s.g. jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji.

- Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać  polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu - czytamy w piśmie Wojewody.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor