Unia

Miasta o Sztucznej Inteligencji w Komitecie Regionów

Cofnij

5 października 2021

Czy systemy sztucznej inteligencji powinny być wykorzystywane przez administrację publiczną, a jeśli tak, to w jakiej roli i zakresie? Jak projekt rozporządzenia wobec systemów wysokiego ryzyka spełnia potrzeby samorządów? O tych i innych tematach związanych ze sztuczną inteligencją rozmawiały miasta Unii Metropolii Polskich podczas Europejskiego Komitetu Regionów.

W trakcie spotkania Pani Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska przedstawiła stanowisko Unii Metropolii Polskich na temat projektu Rozporządzenia Actu o Sztucznej Inteligencji (AI act).

Wymieniła wątpliwości i uwagi związane z projektowanym aktem, ale także przedstawiła propozycję najważniejszych zmian. Doceniła wagę projektowanej regulacji i że w ramach Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza została wypracowania opinia[hyperlink: metropolie.pl/artykul/ump-o-projekcie-aktu-w-sprawie-sztucznej-inteligencji-tzw-ai-act] do projektu rozporządzenia, którą przestawiono władzom krajowym oraz Komitetowi Regionów.

Pani Prezydent podkreśliła, że postanowienia regulacji ale też propozycje innych interesariuszy pojawiające się w debacie publicznej, które zakazywałyby stosowania  sztucznej inteligencji w przestrzeni publicznej albo w ramach realizacji zadań publicznych – w ocenie Unii Metropolii Polskich są zbyt rygorystyczne.

Zamiast tego należy postulować wprowadzenie przepisów wskazujących na możliwość wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji przez administrację, jeżeli przyczyni się to do zwiększenia m.in. efektywności lub jakości realizacji zdania publicznego.  

UMP stoi na stanowisku, że należy umożliwić stosowanie systemów sztucznej inteligencji w postaci pilotaży, także w sektorze publicznym, w oparciu o posiadane przez ten sektor dane.

Tymczasem wymogi określone w rozporządzeniu wobec systemów wysokiego ryzyka – z uwagi na ograniczenia prawne jak i duże koszty wdrożeń  –  mogą spowodować brak możliwości ich wdrażania w modelu iteracyjnym.  Należy pamiętać, że regiony i samorządy terytorialne nie działają w legislacyjnej próżni, często korzystając z rozwiązań tworzonych w swoich krajach na poziomie centralnym lub w ramach wspólnych inicjatyw.

Z tego względu UMP zaproponowała przepisy, które pozwolą na doprecyzowanie poziomie krajowym sposobu realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia oraz odpowiedzialność dostawców i użytkowników systemów sztucznej inteligencji.

Pani Prezydent Hanna Zdanowska wyraziła jednocześnie nadzieje, że przedstawione  uwagi i propozycje przyczynią się do ulepszenia projektowanego aktu. Podkreśliła także, że tworzone w Europie strategie sztucznej inteligencji wyraźnie wskazują na role administracji publicznej w rozwoju tego sektora  i tworzenie regulacje, w tym na poziomie prawa UE,  powinny wspierać te ambitne założenia.

Stanowisko Unii Metropolii Polskich zawiera wiele szczegółowych uwag, w których wskazano m.in.:

  • konieczność ponownego przeanalizowania projektowanych definicji sztucznej inteligencji, definicji podmiotu publicznego,
  • konieczność przedstawienia analizy wpływu definicji „przestrzeń publiczna” na krajowe i regionalne ustawodawstwa oraz
  • zasadność powołania przy organach nadzoru, niezależnego ciała opiniodawczo -doradczego, w którego skład powinni wchodzić m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego.

W ocenie Unii Metropolii Polskich na poziomie europejskim, przyszła Europejska Rada ds. Sztucznej Inteligencji powinna mieć obowiązek konsultacji swoich stanowisk dotykających administracji publicznej m.in. z Komitetem Regionów.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC)Europejskiego Komitetu Regionów odbyło się 1 października 2021 r. Całość posiedzenia komisji dostępna jest pod adresem: cor.europa.eu/pl/events/Pages/9th-sedec-commission-meeting-hybrid.aspx

Sylwester Szczepaniak

Autor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..