Ogólne

Miasta powinny mieć bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych


20 sierpnia 2021

Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpi do resortu sprawiedliwości z wnioskiem o opracowanie przepisów dających gminom bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych. - Jest to konieczne, aby miasta mogły m.in. weryfikować, czy osoba ubiegająca się o nabycie mieszkania komunalnego nie dysponuje mieszkaniem położonym w innej miejscowości – wskazuje Unia Metropolii Polskich.

O konieczności nowelizacji ustawy 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dyskutował na wniosek Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

W ocenie organizacji reprezentującej 12 największych polskich miast ustawodawca powinien zapewnić jednostkom samorządu terytorialnego – w szczególności zaś gminom i miastom – bezpłatny dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych aby mogły one sprawdzić, czy osoby ubiegające się o lokal z mieszkaniowych zasobów gminy oraz osoby już mieszkające w takim zasobie posiadają inne nieruchomości w Polsce. - Pozwoli to pomóc w ustaleniu czy osoby te, w oparciu o posiadany majątek, mogłyby same zabezpieczyć swoje potrzeby mieszkaniowe. Każdy lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy to mienie publiczne o znacznej wartości |i jego zadysponowanie powinno podlegać szczególnej ochronie. Ponadto jest to towar deficytowy, co oznacza, że lokalu gminnego nie powinny móc wynająć osoby, które mogą zabezpieczyć swoje potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie – argumentował na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury przedstawiciel Unii Metropolii Polskich.

W odpowiedzi na ten wniosek przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości wskazał, że resort kierunkowo jest otwarty na zmianę. Wymaga ona jednak dobrego przygotowania od strony prawnej, aby dostęp gmin do danych z CBKW mieścił się w granicach niezbędności i realizacji przez JST zadań ustawowych. Tylko w ten sposób będzie można zagwarantować gminom i miastom rzeczywisty, a nie tylko iluzoryczny dostęp do informacji zawartych w księgach wieczystych - mówił przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ostatecznie Zespół postanowił, że Strona Samorządowa KWRiST niezwłocznie wystąpi do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o przygotowanie stosownego rozwiązania legislacyjnego, które zostanie następne przedyskutowane na specjalnym spotkaniu roboczym.

Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury (…) KWRiST, podczas którego omawiano konieczność nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece odbyło się 12 sierpnia 2021 r.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor