Ogólne

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na pytania UMP


21 grudnia 2020

Zespół UMP ds. Odpadów Komunalnych  w piśmie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wskazywał na konieczność doprecyzowania przepisu,  w którym  prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez gminę lub wspólnie z inną gminą objęłoby także ich prowadzenie przez spółki prawa handlowego,  jeżeli gminy lub związki międzygminne finansują je w ponad 50%,  posiadają ponad połowę udziałów, sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Zwracaliśmy uwagę, że obecnie nie ma jasnego odniesienia prawnego, które wskazywałoby wyraźnie, że z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwolnione są spółki prawa handlowego prowadzące PSZOK, na które gminy bezpośrednio lub pośrednio mają decydujący wpływ.

Kilka dni temu otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w której resort podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie tłumacząc, że proponowane zwolnienie PSZOK prowadzonego przez spółki z udziałem gminy z obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów mogłoby prowadzić do naruszenia przepisów dyrektywy 2008/98 oraz stanowić naruszenie zasad konkurencji.

Druga propozycja zgłaszana do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - na wniosek Miasta Wrocławia - dotyczyła doprecyzowania sposobu ewidencji odpadów, aby odpady zebrane w PSZOK prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami były traktowane jak odpady pochodzące z terenów nieruchomości zamieszkałych. Obecnie panuje tu znaczny bałagan, bowiem część podmiotów prowadzących PSZOK wraz z przekazaniem odpadów na zewnątrz wystawia KPO, a część - KPOK.

W tej drugiej kwestii Ministerstwo poinformowało nas w ww.  piśmie, że przy przekazywaniu odpadów przez PSZOK powinna być zawsze wystawiana karta przekazania odpadów (KPO), a nie karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK). KPOK - czytamy w interpretacji MKiŚ - sporządza wyłącznie podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów, odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów komunalnych danego rodzaju, przekazywanych do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonej przez siebie stacji przeładunkowej lub miejsca zbierania lub przetwarzania odpadów komunalnych. PSZOK nie zajmuje się odbieraniem odpadów od właścicieli nieruchomości, zatem odpady z nich pochodzące nie mogą być przekazywane na KPOK.

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie zmian przepisów dotyczących PSZOK

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor