Ogólne

O cyfryzacji z Sekretarzem Stanu w KPRM ds. informatyzacji - Januszem Cieszyńskim


16 sierpnia 2021

W dniu 13 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie Pana Janusza Cieszyńskiego - Sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za obszar informatyzacji z przedstawicielami organizacji samorządowych.

 

 

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast członkowskich Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza odpowiedzialnych za sprawy cyfryzacji w miastach UMP.  

Było to pierwsze spotkanie z Pana ministra J. Cieszyńskiego  z organizacjami samorządowymi od czasu objęcia przez P. Ministra urzędu w pełni poświęcone sprawą cyfryzacji administracji publicznej.  

Celem spotkania było wypracowanie formuły współpracy pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym.  

Pan Minister podkreślił, że jego intencją jest pozyskanie wsparcia przedstawicieli samorządu w tworzeniu konkretnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych a także prawnych po to aby projektowane rozwiązania były użyteczne tak dla obywatela jak i urzędników.   

Pan Minister wskazał, że połącznie kompetencji i wiedzy specjalistów na poziomie centralnym - rządowych z doświadczeniem osób realizujących konkretne zadania przy wykorzystywaniu systemów teleinformatycznych, w jego ocenie jest najlepszym sposobem na dostarczanie w pełni zintegrowanych i użytecznych rozwiań. 

Przedstawiciele samorządu zadeklarowali chęć współpracy oraz potwierdzili aktualność podpisanej wspólnie przez Rząd i Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego deklaracji współpracy pt. „Dekalog Wyzwań Cyfrowych”. 

Jednocześnie przedstawiciele samorządu podkreślili konieczność zwiększenia zaangażowania w prace nad poprawą cyberbezpieczeństwa, w tym na szczeblu lokalnym. Podkreślono konieczność zwiększenia inwestycji ww. zakresie, w szczególność w sytuacji ogromnej konkurencji o pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zacieśnienia współpracy poprzez wzajemna wymianę informacji o incydentach. 

Dodatkowo podkreślono konieczność zwiększenia zaangażowania w budowę nowoczesnych usług, które powinny wykorzystywać tak rządowe jak i samorządowe zbiory danych.  

Minister J. Cieszyński zapewnił, że kwestia cyberbezpieczeństwa jest jednym z jego priorytetów oraz jest otwarty na wszelkiego rodzaju konkretne propozycje rozwiązań.  

Rządowe systemy teleinformatyczne powinny zapewniać łatwe i zestandaryzowane interfejsy wymiany informacji w celu tworzenia złożonych usług online - jakich potrzebują i oczekują obywatele.  

W dalszej części spotkania omówiono konkretne i aktualne problemy związane z cyberbezpieczeństwem, stosowanie instrukcji kancelaryjnej w sprawach prowadzonych elektroniczne oraz planowanym wdrożeniem projektu e-doręczeń elektronicznych, tak aby nowy system był jak najbardziej użyteczny dla wszystkich użytkowników. Omówiono także podeście do sposobu wydatkowania środków finansowych pochodzących ze środków UE w szczególności w ramach programu Cyfrowa Gmina.