Ogólne

Odpady komunalne – odzysk i recykling


26 października 2020

XXVII posiedzenie Zespołu UMP ds. Odpadów Komunalnych, które odbyło się 22 października w trybie zdalnym, miało na celu przygotowanie uwag do procedowanej obecnie tzw. szybkiej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a także innych zmian, które powinny być wprowadzone w kolejnych nowelizacjach. Obradom przewodniczył Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska.

Zdaniem UMP, osiągnięcie poziomu recyklingu w wysokości 50% całkowitego strumienia odpadów komunalnych liczonych wg. nowych zasad wymaga przygotowania kraju pod względem infrastrukturalnym, wybudowania nowych instalacji do recyklingu odpadów surowcowych oraz bioodpadów. Dlatego też UMP wnioskuje o utrzymanie do 2024 roku obecnej metodologii obliczania poziomów (do czasu wdrożenia technologii umożliwiających osiąganie wyższych wskaźników recyklingu).

Uwagi miast UMP do projektu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi miast UMP zostały przekazane stronie samorządowej KWRiST oraz przedstawione na ostatnim posiedzeniu Zespołu Infrastruktury Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (23 października) przez Olgę Goitowską, Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Gdańska.

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska do zgłoszonych uwag UMP.

Odbyła się dyskusja na temat dalszych zmian w ustawie ucpg, część z nich przedstawiono wcześniej  na spotkaniu z Ministrem Jackiem Ozdobą. Mowa tu o sposobie wyliczania wskaźników odzysku i recyklingu dla odpadów, które (np. poprzez system kaucyjny) znajdą się poza systemem gminnym oraz funkcjonowania pszoków prowadzonych jako spółki prawa handlowego, które powinny być traktowane podobnie jak punkty gminne. Ustalono, że propozycje do kolejnych nowelizacji ustawy zostaną wypracowane do końca miesiąca, po uwzględnieniu zgłoszonych uwag z miast UMP.

Odpady w dobie pandemii

W drugiej części spotkania rozmawiano o odbiorze odpadów medycznych w czasie trwającej obecnie 2 fali pandemii. Miasta mają już pewne doświadczenia z kwietnia tego roku, ale tym razem sytuacja wymaga podejmowania nowych rozwiązań i ustaleń.

Miasta przygotowały krótkie komunikaty, jak wyglądają te przygotowania. Zwracano uwagę, że dalszy rozwój sytuacji związanej z koronawirusem może mieć  wpływ na ostateczny poziom recyklingu w gminach, gdyż wszystkie odpady pochodzące np. z miejsc kwarantanny są odbierane jako odpady zmieszane.

Jak poinformowała Klaudia Subutkiewicz, Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miasta, w Bydgoszczy, podobnie jak w innych miastach UMP,  odpady medyczne nie są odbierane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  Wszystkie szpitale  i placówki medyczne zobowiązane są do podpisania odrębnej umowy na odbiór i zagospodarowanie tego typu odpadów. W zakresie doświadczeń z pierwszej fali koronawirusa sposób postępowania z odpadami komunalnymi nie uległ zmianie. W przypadku odbioru odpadów komunalnych pochodzących z miejsc kwarantanny jedyną zmianą jest fakt, iż obecnie to MOPS przekazuje dane dotyczące osób przebywających na kwarantannie bezpośrednio do operatora, który odbiera odpady z kwarantanny (w początkowym okresie zajmował się tym Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy). Zgodnie z instrukcją przekazaną przez wojewodę kujawsko-pomorskiego odpady z miejsc kwarantanny mają być odbierane bezpośrednio z miejsc ich powstawania, pakowane w podwójne worki i oznaczone napisem kwarantanna. Odbiór odbywa się w umówionych indywidualnie terminach, bezpośrednio spod drzwi mieszkań. Stamtąd są zabierane i przewożone przeznaczonym do tego celu pojazdem, bezpośrednio do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Tam wsypywane do bunkra przez wydzieloną bramę, następnie spalane. Odbiór odbywa się  w godzinach nocnych przez pracowników miejskiej spółki MKUO ProNatura Sp. z o.o., którzy są oddzieleni od pozostałej części załogi, wyposażeni w kombinezony, maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące. Tylko oni mogą odbierać odpady od osób przebywających na kwarantannie.

Miasta zwracały uwagę, że na razie nie ma jakichkolwiek wytycznych dotyczących odbioru odpadów z miejsc izolacji zbiorowej i szpitali polowych. W Krakowie i Lublinie rozpoczęto dezynfekcje miejsc publicznych - przystanków, chodników.

Małgorzata Wójcik