Ogólne

Projekt rozporządzenia w sprawie nauczycielskich wynagrodzeń


7 sierpnia 2020

25 sierpnia br. na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ma być dyskutowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Będzie on również jednym z głównych tematów plenarnego posiedzenia KWRiST zaplanowanego na środę 26 sierpnia br.

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela , minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy jest konieczna ze względu na ustaloną w art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.  kwotę bazową dla nauczycieli, która będzie obowiązywać od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3537,80 zł.

Zmiana kwoty bazowej od dnia 1 września 2020 r. będzie skutkować wzrostem wynagrodzenia średniego nauczycieli o 6% w porównaniu do wynagrodzenia średniego obowiązującego od 1 stycznia 2020 r.

W związku z powyższym, wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (którzy stanowią ok. 96% wszystkich nauczycieli) od dnia 1 września 2020 r. wyniesie:

  • nauczyciela stażysty – 2 949 zł,
  • nauczyciela kontraktowego – 3 034 zł,
  • nauczyciela mianowanego – 3 445 zł,
  • nauczyciela dyplomowanego – 4 046 zł.

Przypominamy, że Unia Metropolii Polskich wielokrotnie wskazywała w swoich stanowiskach, że podwyżka nauczycielskich wynagrodzeń od 1 września 2020 r. realizowana jest na koszt jednostek samorządu terytorialnego. W subwencji oświatowej na 2020 r., wbrew twierdzeniom resortu edukacji nie zostały bowiem zarezerwowane pieniądze na ten cel (patrz stanowisko UMP z 3 czerwca 2020 r.) .

Na temat finansowania oświaty i podwyżek dla nauczycieli rozmawialiśmy także z Panią Renatą Kaznowską, Wiceprezydent m.st. Warszawy ds. edukacji, polityki lokalowej, sportu i rekreacji, ochrony konserwatorskiej zabytków: "Na wrześniową podwyżkę dla nauczycieli samorządy nie dostały ani złotówki"

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor