Ogólne

Reprywatyzacja. PiS chce zmian w funkcjonowaniu Komisji


16 czerwca 2020

Tylko lokatorzy będą mieli prawo wnieść sprzeciw od decyzji Komisji reprywatyzacyjnej w sprawie odszkodowania lub zadośćuczynienia. M. ST. Warszawa ma być tego uprawnienia pozbawiona. Wszczęte z inicjatywy Warszawy postępowania mają zostać zakończone.

Takie rozwiązania m.in. rozwiązania przewiduje poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W projekcie zaproponowano regulację, zgodnie z którą sprzeciw od decyzji Komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom nieruchomości warszawskich. Projekt przewiduje jednocześnie, że prawo do wniesienia sprzeciwu pozbawiona zostanie Warszawa. W konsekwencji posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali, aby wszystkie zaskarżone w trybie dotychczasowym przepisów decyzje, przyznające odszkodowanie lub zadośćuczynienie uznane zostały za ostateczne i prawomocne. Oznacza to, że przyznane na ich podstawie odszkodowania oraz zadośćuczynienia miałyby zostać wypłacone uprawnionym osobom w terminie 14 dni od daty wejścia w życie w/w przepisów.

Projekt przewiduje ponadto, że toczące się postępowania sądowe o odszkodowanie lub zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych lokatorów nieruchomości warszawskich, zainicjowane wskutek wniesienia sprzeciwu wyłącznie przez m.st.  Warszawa zostaną umorzone. Same zaś środki, uzyskiwane w wyniku egzekucji obowiązków nakładanych na określone podmioty w decyzjach Komisji przekazane zostaną przez m.st. Warszawa na Rachunek Funduszu Reprywatyzacji, gdzie będą odtąd gromadzone, co również wpłynie na szybkość ich wypłaty w formie odszkodowań lub zadośćuczynień na rzecz pokrzywdzonych lokatorów nieruchomości warszawskich.

 

Warszawa chce pomóc lokatorom i popiera wypłatę odszkodowań mieszkańcom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji.

- Projekty nowelizacji zgłoszone właśnie przez rządzących potwierdzają, że od samego początku mieliśmy rację. Poprzednie zapisy były wadliwe.Kampania wyborcza spowodowała, że wreszcie stało się to, o co od dawna zabiegaliśmy.  Popieramy pomysł dotyczący zakazu zwrotu nieruchomości z lokatorami. Prezydent Trzaskowski już ponad dwa lata temu złożył projekt, który tego dotyczył. Nie wprowadzono jednak tego rozwiązania – mówi wiceprezydent Paweł Rabiej.

 

Warszawa od 2016 r. nie zwraca budynków z lokatorami, choć byli właściciele takich budynków domagają się zwrotu – lub odmowy i odszkodowania. Zmienić może to tylko jednoznaczne prawo, które wykluczy zwrot nieruchomości z lokatorami i rozwiąże kompleksowo kwestie zwrotów i odszkodowań. Warto przypomnieć, że duża ustawa reprywatyzacyjna obiecywana przez rządzących od 2017 r., pozostała jedynie niezrealizowanym pomysłem. Czas pokaże czy będzie tak także w tym przypadku - proponowanej nowelizacji w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Urząd m.st. Warszawa jest za tym, by lokatorzy, którzy nie otrzymali pomocy po zreprywatyzowaniu kamienic, uzyskali odszkodowania. Powinny być one wypłacone na podstawie jasnych przepisów prawa. Zapisy Ustawy o Komisji Weryfikacyjnej, na podstawie której wypłaca się odszkodowania, budziły poważne kontrowersje prawne. Główna wada - orzeczenia  o odszkodowaniach dla lokatorów są kolejnym etapem po decyzjach komisji dotyczących nieruchomości. Zatem w sytuacji, gdy Sąd Administracyjny uchyla decyzje Komisji, wówczas orzeczenia odszkodowawcze tracą  podstawy prawne. W większości rozpoznawanych przez WSA spraw sąd stwierdził naruszenie prawa w decyzjach komisji i uchylił 26 decyzji, a w 10 orzekł ich nieważność z powodu rażącego naruszenia prawa.

Źródło: www.sejm.gov.pl; www.um.warszawa.pl

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor