Ogólne

Senat: o zawieszeniu wójta w czynnościach służbowych powinien decydować sąd


2 marca 2020

Zawieszenie w czynnościach służbowych oskarżonego wójta, burmistrza, prezydenta miasta ma następować na podstawie postanowienia sądu. Takie rozwiązanie przewiduje senacki projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego (druk senacki nr 79).

Projekt powstał w senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 25 lutego został skierowany do rozpatrzenia przez komisje: Ustawodawczą;  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Projekt dotyczy szczególnych konsekwencji jakie wiążą się z orzeczeniem zawieszenia w czynnościach służbowych osoby zajmującej stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a wynikających z treści przepisów art. 28g i 28h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.).

Przypomnijmy, że zgodnie z w/w przepisami gminnej ustawy ustrojowej w przypadku zastosowania wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, zadania i kompetencje organu wykonawczego przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - pierwszy zastępca (art. 28g u.s.g.). Jeżeli w gminie: nie powołano zastępcy (pierwszego zastępcy) lub tzw. „przemijająca przeszkoda” (m.in. areszt tymczasowy, zawieszenie w czynnościach służbowych) dotyczy także zastępcy (pierwszego zastępcy) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub gdy tzw. przemijająca przeszkoda nastąpi przed złożeniem przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ślubowania - to wówczas rolę organu wykonawczego gminy przejmuje osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów (art. 28h u.s.g.).

Procedowany w Senacie projekt nowelizacji kodeksu karnego zawiera propozycje zabezpieczenia i podwyższenia gwarancji procesowych osób, które sprawują swoje funkcje jako powierzone im w drodze mandatu przedstawicielskiego lokalnej społeczności.

Po pierwsze przewiduje przeniesienie na sąd - zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu jurysdykcyjnym - uprawnienia do zastosowania tego środka zapobiegawczego wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także ich zastępcy (pierwszego zastępcy), pełniącego funkcję organu wykonawczego gminy.

Po drugie projekt określa właściwość sądu rozpoznającego sprawę o zastosowanie środka zapobiegawczego (sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie).

Po trzecie projekt wskazuje, że zażalenie wniesione na postanowienie w przedmiocie tego środka ustawa nakazuje sądowi rozpatrzyć nie później niż przed upływem 7 dni od przekazania sądowi zażalenia wraz z niezbędnymi aktami.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 79)

 

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor