Z naszych miast

Skąd pochodzą lubelscy studenci? – wspólny projekt uczelni i Miasta

Cofnij

17 listopada 2022

17 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Studenta. To okazja do promowania aktywności studenckiej i wielokulturowości. Największą grupę studentów spoza naszego kraju w Lublinie stanowi młodzież z Ukrainy i Białorusi, a zaraz za nimi plasuje się Tajwan, Norwegia i Nigeria. To tylko część informacji, które dostarczyły badania przeprowadzone we współpracy Miasta Lublin z lubelskimi uczelniami. Projekt „Analiza napływu studentów do Lublina” obejmował 10 lat akademickich, a jego wyniki przedstawiono w postaci raportu i opublikowano na specjalnej stronie internetowej.

W ostatnich latach zauważamy wzrost liczby studentów z zagranicy, którzy podjęli naukę na jednej z dziewięciu lubelskich uczelni. Proces umiędzynarodowienia ma duże znaczenie zarówno dla środowiska akademickiego, ale także dla samego miasta i jego mieszkańców. Tym bardziej wspieramy uczelnie oraz instytuty naukowo-badawcze w tych działaniach. Wyniki przeprowadzonej wspólnie z uczelniami analizy umożliwią nam nakreślenie kierunków dalszego rozwoju projektów takich jak „Study in Lublin”, „Visiting Professors in Lublin”, czy „Lublin Akademicki” w nowej perspektywie strategicznej do 2030 roku. Jest to także ważne dla działań podejmowanych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży i kreowania miasta zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami młodych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt „Analiza napływu studentów do Lublina” realizowany był od kwietnia 2021 r. do października br. W prace zaangażowanych było ponad 20 osób, w tym pracownicy Urzędu Miasta Lublin oraz uczelni, a przede wszystkim studenci kierunków matematyka, geografia oraz geoinformatyka chcący zdobyć doświadczenie przed wejściem na lokalny rynek pracy. Pod uwagę brano dane przekazane przez lubelskie uczelnie publiczne za lata akademickie 2011/12-2020/21.

Skąd pochodzą lubelscy studenci?

W okresie 2011-2020 do Lublina przybyło łącznie ponad 220 tys. osób z całej Polski, które podjęły w mieście studia. Ponad 72% studentów pochodzących z Polski przybyło do Lublina z województwa lubelskiego, 9% z mazowieckiego, ponad 7% z podkarpackiego i blisko 5% ze świętokrzyskiego. Najmniej studentów przyjechało natomiast z województwa lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Dodatkowo województwo podkarpackie w analizowanym okresie miało największy udział procentowy kobiet przyjętych na studia do Lublina (70,47%), natomiast najmniejszy zaobserwowano dla studentów pochodzących z województwa lubelskiego (59,74%).

W odniesieniu do studentów zagranicznych, dominującymi krajami pochodzenia były Ukraina oraz Białoruś, co naturalnie wynika z bliskości tych państw. Inne państwa, z których w latach 2011-2020 na studia do Lublina przyjechało najwięcej studentów to: Tajwan, Norwegia, Nigeria, Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone oraz Tajlandia i Włochy. Najwyższy udział procentowy kobiet w liczbie przybyłych studentów spośród tych państw miała Tajlandia – 74,31%, najniższy zaś Nigeria – 12,21%.

Według danych przekazanych przez uczelnie w roku akademickim 2021/22 w Lublinie studiowało blisko 65 tys. studentów, w tym blisko 8,3 tys. studentów zagranicznych – to ponad 4 tys. więcej niż w roku akademickim 2020/21, który jako ostatni wzięto pod uwagę w przeprowadzonej analizie. Tym samym wskaźnik umiędzynarodowienia lubelskich uczelni wzrósł do niemal 13% i ulokował Lublin w czołówce akademickich miast Polski.

Najbardziej popularne grupy kierunków studiów w ostatnim dziesięcioleciu

W analizowanym okresie największa liczba osób pochodzących z Polski oraz podejmujących studia w Lublinie wybierała kierunki z grupy Biznes, administracja i prawo oraz Technika, przemysł, budownictwo. Studenci zagraniczni decydowali się dodatkowo na kierunki z grupy Zdrowie i opieka społeczna, co między innymi sprawiło, że Lublin w ostatnich latach stał się międzynarodowym centrum edukacji oraz usług medycznych, a także ważnym ośrodkiem eksperckim.

Najmniej popularnymi kierunkami w przypadku studentów polskich były kierunki z grupy Rolnictwo, zaś w przypadku studentów zagranicznych z grupy Kształcenie. Trend wzrostowy można zaobserwować w liczbie studentów przyjmowanych na I rok studiów w grupach Technologie teleinformacyjne oraz Usługi. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Lublin w ostatnim dziesięcioleciu stał się jednym z największych ośrodków informatycznych w kraju oraz jednym z najbardziej perspektywicznych polskich miast pod względem lokowania działalności IT oraz nowoczesnych usług biznesowych. Uczelnie zaś tworząc swoją ofertę dydaktyczną, znakomicie dostosowały ją do potrzeb oraz perspektyw rozwoju lokalnego rynku pracy.

Przeprowadzone badania pokazują rosnący trend przyjęć w przypadku studiów podyplomowych oraz malejący trend w przypadku studiów I, II i III stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w okresie 2011-2020. Główną przyczyną mniejszego naboru do szkół wyższych w całej Polsce w ostatnich latach stał się niż demograficzny oraz wprowadzenie wskaźnika SSR. Wskaźnik ten określa liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego. Przyczynił się on do zmniejszenia puli oferowanych przez uczelnie miejsc, ale tym samym wpłynął również na poprawę jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Znaczny spadek ilości przyjęć na studia III stopnia spowodowany został natomiast zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która w 2019 r. wprowadziła szkoły doktorskie, zastępujące studia doktoranckie, a co za tym idzie wprowadzenie limitów miejsc przyjęć.

Raport z przeprowadzonych badań powstał przy udziale członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS pod opieka merytoryczną dr. Piotra Demczuka, we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego "KWATERNION" z Politechniki Lubelskiej pod opieką merytoryczną dr Ewy Łazuki, prof. uczelni. Wyniki I etapu projektu dostępne są na stronie www.student.lublin.eu. Aplikacja internetowa, umożliwiająca wizualizację pochodzenia studentów przyjętych na pierwszy rok studiów wszystkich stopni nauczania do lubelskich uczelni publicznych w latach akademickich 2011/12-2020/21, została opracowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków "GeoIT" UMCS pod opieka merytoryczną dr. Piotra Demczuka. Wyniki II etapu projektu dostępne są na stronie www.analizy-akademickie.lublin.eu.

Źródło: lublin.eu