Ogólne

SONDA UMP. Jak miasta dożywiają dzieci w czasie epidemii COVID-19?


23 kwietnia 2020

Unia Metropolii Polskich postanowiła sprawdzić, jak miasta rozwiązują problem dożywiania? Przede wszystkim chodzi o dzieci, które korzystały w szkołach z bezpłatnych posiłków. Obecnie ta forma nie jest możliwa - szkoły pozostają zamknięte, a nieletni nie mogą sami poruszać się po ulicach. Przedłużająca się epidemia może spowodować, że takich dzieci pojawi się coraz więcej. Coraz więcej rodzin narażonych jest bowiem na utratę dochodów.

BIAŁYSTOK

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na swojej stronie internetowej umieścił informuję o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacja związaną  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wskazano, że potrzeby dzieci w tym okresie mogą być zaspokojone poprzez przyznanie rodzinie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, a w celu otrzymania tej pomocy należy skontaktować się telefonicznie

z pracownikiem socjalnym Ośrodka.

Wszystkie osoby, z którymi pracownicy socjalni MOPR mają kontakt, są informowane o możliwości skorzystania z tej formy pomocy. Rodzinom, w których dzieci korzystały z posiłku w szkole finansowanego przez MOPR, przyznawane są zasiłki celowe na żywność z rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”. Z przyznanej pomocy rodzic zakupuje żywność i sporządza w domu posiłki całej rodzinie (w tym dzieciom) we własnym zakresie. Przy ustalaniu wysokości zasiłku brana jest pod uwagę aktualna sytuacja tj. brak możliwości korzystania z obiadów w placówkach oświatowych.

GDAŃSK

Większość rodziców do tej pory zabezpieczało gorący posiłek we własnym zakresie, w związku z ich pobytem w domu (świadczenie pracy w trybie zdalnym bądź korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie opieki nad dzieckiem). Dla dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wskazanych przez asystentów rodzin i pracowników socjalnych, w których rodzice nie przygotują samodzielnie ciepłego posiłku, zapewniony został posiłek z dowozem. Ponadto dla części dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego, posiłek nadal organizuje organizacja pozarządowa prowadząca placówkę (są to zarówno posiłki gotowe do spożycia, jak i paczki żywnościowe z produktami do przygotowania posiłków). Odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez rodziców jest także wypłata świadczeń finansowych na zakup żywności (decyzja na zasiłek na żywność w zastępstwie decyzji na posiłek w szkole).

KATOWICE

Uczniowie i dzieci, które do tej pory korzystały z dożywiania, mają możliwość otrzymania na czas ograniczenia działalności placówek edukacyjnych świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Zmiana decyzji następuje na wniosek klienta. Powyższą informację umieszczono na stronie internetowej MOPS, z także przekazano placówkom oświatowym.

POZNAŃ

Rodzinom, w których dzieci miały realizowane obiady w szkole przyznano (na podstawie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu") zasiek celowy na zakup posiłków dla tych dzieci. Ponadto, dokonujemy rozpoznania potrzeb w zakresie dowozu posiłków do domu w sytuacji podejrzenia, że dzieci nie spożywają ich regularnie.

WARSZAWA

OPSy zamieniają lub wydają nowe decyzje wydane na „Posiłek w szkole/przedszkolu” na „Zakup artykułów żywnościowych lub posiłku” w ramach programu „Posiłek szkole i w domu” według własnego rozeznania i sytuacji indywidualnej i tak robią na podstawie wytycznych Ministerstwa Pracy.

Warszawie póki co OPSy nie zgłaszają trudności w tym zakresie.

WROCŁAW

Rozróżnić należy dwie grupy rodziców/rodzin: pierwsza, która nie oczekuje dodatkowej pomocy mimo utraty gorącego posiłku dla dziecka w placówce edukacyjnej – tutaj monitorujemy sytuację i sprawdzamy, czy dziecko spożywa posiłki w domu, w tym przynajmniej jeden gorący; druga grupa, która wymaga dodatkowego wsparcia w zapewnianiu gorących posiłków dzieciom – w tym przypadku mamy szereg instrumentów wsparcia już działających oraz takich które ruszą lada dzień:

  1. Pomoc finansowa w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych na dofinansowanie do zakupu żywności,
  2. Pomoc w formie rzeczowej – żywność z FEAD – do 200% kryterium dochodowego pomocy społecznej,
  3. Pomoc w formie gorącego posiłku (usługa zamówiona na otwartym rynku), przyznanego na podstawie art. 48b ust. 2 uops – niezależnie od dochodu,
  4. Przygotowywana jest pomoc w formie rzeczowej (żywności) przyznawanej na podstawie art. 48b ust. 4 uops – niezależnie od dochodu,
  5. Pomoc w formie gorącego posiłku sfinansowana przez sponsorów, a dystrybuowana przez Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej – niezależnie od dochodu.
  6. Niektóre Centra Aktywności Lokalnej organizują lokalnych przedsiębiorców, którzy przygotowują gorące posiłki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedli na których działa CAL – niezależnie od dochodu,

We Wrocławiu żadna z osób, która wyrazi zainteresowanie otrzymaniem żywności lub posiłku, a korzystała z takiej formy pomocy wcześniej (np. w formie posiłku w placówce edukacyjnej) nie zostaje pozbawiona takiego wsparcia.

BYDGOSZCZ

W rodzinach w których dzieci były objęte pomocą w postaci obiadów szkolnych MOPS sukcesywanie przyznaje pomoc w formie zasiłków celowych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywianie - posiłek w szkole i w domu”. NA dzień dzisiejszy wydajemy decyzje do końća kwietnia. W przypadku niotwarcia szkoł będziemy kontynuwali dotychczasową pomoc. Pnadtoto rodziny o niskich dochodach mogą odbierać dodatkową żywność unijną w ramach pomocy PO PŻ.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor