Ogólne

Wzmocnienie JST za pomocą nowych instrumentów technologii cyfrowej


23 grudnia 2020

Europejski Komitet Regionów zauważa, że wyłania się nowa cyfrowa arena polityczna. Procesy demokratyczne powinny ewoluować i dostosowywać się do zmian, wykorzystywać możliwości związane z nowymi technologiami cyfrowymi i narzędziami TIK oraz czerpać korzyści z ich potencjału w zakresie podnoszenia jakości podejmowania decyzji, poprawy lokalnego zarządzania i wzmocnienia legitymacji naszego systemu demokratycznego.

 

Lokalne i regionalne szczeble władzy są naturalnymi obszarami stosowania "cyfrowej transformacji". Przejście na technologię cyfrową we władzach lokalnych i regionalnych stanowi doskonałą okazję do zapewnienia ludziom wysokiej jakości usług publicznych, stworzenia nowego środowiska dla konsultacji i uczestnictwa, zapewnienia wysokiej jakości informacji, analizy reakcji publicznej, rozszerzenia wysiłków na obszary oddalone, dotarcia do obywateli znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, włączenia umiejętności, wiedzy i doświadczenia obywateli oraz "współtworzenia" polityki zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami.

Istotne, by władze lokalne i regionalne wykorzystywały własne kanały cyfrowe do komunikacji ze społeczeństwem w celu zapewnienia wiarygodności i adekwatności dostarczanych informacji do potrzeb lokalnych i regionalnych. Udział obywateli powinien opierać się na niedyskryminacyjnym dostępie do informacji i wiedzy oraz równym i nieskrępowanym dostępie do usług cyfrowych; wskazuje na potrzebę zmniejszenia przepaści cyfrowej poprzez edukację i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem grup słabszych lub zmarginalizowanych oraz dotarcia do obszarów wiejskich i oddalonych;

Europejski Komitet Regionów wzywa wszystkie szczeble władzy do przeznaczenia odpowiednich zasobów finansowych, ludzkich i szkoleniowych oraz zapewnienia przystępnej cenowo i szybkiej infrastruktury cyfrowej, a także do zagwarantowania, że będzie ona dostępna dla wszystkich. Do udostępnienia środków finansowych w celu poprawy umiejętności korzystania z technologii cyfrowych i mediów poprzez programy edukacyjne i szkoleniowe w szkołach, a także dla pracowników i urzędników władz lokalnych i regionalnych; zaleca, by władze lokalne i regionalne nadały priorytet wprowadzeniu narzędzi cyfrowych do wszystkich funduszy i programów;

Oczekuje się, że wprowadzenie przez władze lokalne i regionalne różnych praktyk cyfrowych, które mogą wiązać się z koniecznością znacznych, jednorazowych inwestycji, będzie stanowić część ogólnych rozważań nowego budżetu UE w ramach transformacji cyfrowej;

Europejski Komitet Regionów podziela obawę, że władze lokalne i regionalne nie zawsze mają łatwy dostęp do narzędzi cyfrowych "technologii obywatelskiej", ponieważ są one często opracowywane jako platformy "Software as a Service" (SaaS), które są oparte na abonamencie. W razie potrzeby, zaleca się dokonanie przeglądu kryteriów kwalifikowalności, tak aby władze lokalne i regionalne mogły wprowadzać nowe rozwiązania i platformy cyfrowe w prostszy i bardziej ekonomiczny sposób, w tym dostęp do finansowania UE dla platform SaaS.

Proponuje się, by KR zaproponował środki mające na celu motywowanie i nagradzanie władz lokalnych i regionalnych, tak by wzmocnić ich zaangażowanie na rzecz zasad otwartej i integracyjnej administracji. Mogłoby to w przyszłości stworzyć nowe kryterium jakości, tak aby można było mierzyć stopień demokracji w społecznościach lokalnych i łączyć sprawdzone rozwiązania;

Zachęca się do ścisłej współpracy i dzielenia się najlepszymi praktykami między wszystkimi szczeblami władzy w celu osiągnięcia lepszego wykorzystania i dalszego rozwoju transformacji cyfrowej miast i społeczności. Wiele przypadków krajowych, regionalnych i lokalnych można uznać za dobre przykłady wykorzystania narzędzi technologii cyfrowej z korzyścią dla demokracji uczestniczącej.

 

Źródło. cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor