Stanowiska

Opinia UMP do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Cofnij

13 czerwca 2023

W związku z procedowaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk 3302) Unia Metropolii Polskich przekazuje uwagi:

do Art. 1 pkt. 4:

w naszej opinii nie ma uzasadnienia dla konieczności uzyskania zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny do zatrudnienia nauczyciela (bez względu na to czy jest emerytem, czy pobiera emeryturę);

do Art.6 pkt. 2:

zaproponowany obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku połączenia w zespół czy włączenia do zespołu szkoły lub placówki to kolejna próba odebrania kompetencji organom prowadzącym.

Prezydent RP Andrzej Duda w uzasadnieniu z 3 marca 2022r. odmowy podpisania ustawy z 13 stycznia 2022r

Ograniczenie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego może naruszać również zasadę decentralizacji władzy publicznej, a także określoną w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę pomocniczości”.

do Art. 15 ust.1.:

proponowany przepis powinien zostać uzupełniony o rozwiązanie zabezpieczające JST przed pełnymi skutkami finansowymi odpraw dla nauczycieli. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której okaże się, że kwota 496.200 tys. zł będzie niewystarczająca i organy prowadzące zostaną zmuszone do pokrycia różnicy ze środków własnych.

Unia Metropolii Polskich docenia fakt zaproponowania w ww. projekcie przepisów odzwierciedlających postulaty UMP, które zostały sformułowane w ramach prac KWRiST i zyskały akceptację całej strony samorządowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki (art. 1 ust. 12; art.6 ust. 5), wyrażamy jednak głębokie ubolewanie w związku z kontynuacją przez projektodawców metody „kija i marchewki”, którą dostrzegliśmy wcześniej w zawetowanej przez Prezydenta RP ustawie z dnia 13 stycznia 2022 r Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw a także tożsamej ustawie z dnia 4 listopada 2022 roku. 

Do pobrania