Ogólne

Eksperci UMP rozmawiali o powodziach błyskawicznych


28 lipca 2021

O problemie powodzi błyskawicznych, przyczynach i sposobach radzenia sobie ze skutkami tych niekorzystnych zjawisk oraz o możliwych działaniach, które miasta mogą podjąć, aby im przeciwdziałać rozmawiano podczas roboczego spotkania ekspertów z Miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Spotkanie (w formule online) odbyło się 22 lipca. Punktem wyjścia do dyskusji był list Marka Gróbarczyka, Wiceministra Infrastruktury skierowany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W piśmie wskazano, że resort infrastruktury zauważą zjawisko błyskawicznych powodzi występujące najczęściej w miastach. Wskazano na jego przyczyny - zmiany klimatu, w wyniku których mamy do czynienia z okresami suszy przeplatanymi ulewnymi deszczami o intensywności przekraczającej dotychczas spotykane normy opadów. Wspomniano też, że resort infrastruktury opracowuje projekt ustawy, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku błyskawicznych powodzi. Mają temu służyć trzy rozwiązania:

  1. zmiany w zakresie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, która ma na celu prewencje przed „zabetonowywaniem” miast, w zakresie rozszerzenia jej zakresu i objęcie tą opłatą także mniejszych nieruchomości - o powierzchni od 600 m2, zamiast 3500 m2, zmniejszenia obszaru uszczelnionego nieruchomości z 70% na 50%, który może być zabudowany bez ponoszenia opłaty, objęcie przedmiotową opłatą także nieruchomości ujęte w systemy kanalizacji;
  2. wprowadzenie wymogu w zakresie zabudowy nieruchomości – utrzymania 30% powierzchni biologicznie czynnej, w tym 15% gleby, co pozwoli zmniejszyć obszar z którego następuje spływ powierzchniowy prowadzący do podtopień i powodzi miejskich;
  3. wprowadzenie wymogu zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych w obrębie działki lub odprowadzanie tych wód do lokalnych systemów zagospodarowania tych wód, co przyczyni się do zmniejszania spływu z danej nieruchomości.

Eksperci z Miast UMP zgodzili się, że spowodowanym przez zmianę klimatu naprzemiennym występowaniu susz i ulewnych opadów deszczu należy przeciwdziałać. Podkreślili, że jedynym skutecznym rozwiązaniem może być w tym zakresie zniesienie barier prawnych dla tworzenia retencji powierzchniowej. Co więcej wiele takich działań można zrobić bez żadnych zmian istniejących ustaw, wystarczające jest jednoznaczne interpretowanie zapisów prawa np. w zakresie konieczności uzyskiwania zgód wodnoprawnych.

Eksperci z Miast UMP ustosunkowali się także wynikających z pisma ministerstwa propozycji dotyczących zmian w opłatach za zmniejszenie retencji terenowej. Podkreślili, że skoro przeciwdziałanie powodziom błyskawicznym jest zadaniem miast (a nie Wód Polskich, bo nie wiąże się z ciekami wodnymi), to logiczne jest że opłaty za obniżoną retencję terenową powinny stać się dochodem gmin znaczonym jako fundusze celowe na zwiększenie retencji w gminach.

W trakcie spotkania ustalono także, że wszelkie uwagi i propozycje Miast UMP dotyczące rozwiązania problemu powodzi błyskawicznych oraz zaproponowanych metodach przeciwdziałania temu zjawisku znajdą swój wyraz w pisemnym stanowisku.

Problem Błyskawicznych powodzi w miastach był także omawiany na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.